Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 10-11-2012 ημέρα τις εβδομάδος Σάββατο και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 474/5-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο  Δήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας κος Τζίτζιος Ιωάννης 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παραλίκας Θεοδόσιος  , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 20/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Ανταλλαγή τμήματος του 169 οικοπέδου ιδιοκτησίας Παπαζαχαρία Αρίστου με το 438 και 439 Δημοτικά οικόπεδα  που βρίσκονται στην  Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  ».

                                                                       

Θέμα:2ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα αναφέρει ότι είναι καλό το υπ αριθ 169 οικόπεδο να ανταλλαχθεί με τα 438 και 439 Δημοτικά οικόπεδα διότι  ο χώρος διευκολύνει την τοπική Κοινότητα ώστε να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ και θέσεις πρασίνου στο κέντρο του χωριού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των τουριστών κατά τους θερινούς μήνες ..

            Θέτει υπόψη του Τοπικού συμβουλίου τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών από τις οποίες φαίνεται ότι Δήμος μας έχει οικονομικό όφελος λόγω των αντικειμενικών αξιών και των τετραγωνικών μέτρων  των ανταλλασσόμενων οικοπέδων

            Στο σημείο αυτό ζήτησε τον λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος μετά τα ανωτέρω συμφωνεί και ο ίδιος για την ανταλλαγή των προαναφερομένων οικοπέδων διότι λόγω του σημείου του συγκεκριμένου οικοπέδου το οποίο είναι πλησίον του Γραφείου του  καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης φαίνεται ιδανικό ώστε να δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της Σάρτης για να αποφευχθεί η συμφόρεση ειδικότερα του καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πρόβλημα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση και τις προτάσεις  του Προέδρου και την θέση του Δημάρχου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

            Οι Τοπικοί Σύμβουλοι  Κοτσάκης Ιορδάνης και η Λαθούρη Καλή ψηφίζουν αρνητικά

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20 /2012

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                               τα μέλη

Υπογραφή                                                              Υπογραφές                 

           

 

 

           Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                       Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg