Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  13:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 511/08-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 6/2013

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «Αίτηση του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ».

                                                                       

Θέμα:6ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το έκτο (6ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, την υπ’ αριθμ. 1882/08-02-2013 αίτηση του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη, σύμφωνα με την οποία ζητάει την επέκταση δικτύου ΦΟΠ μπροστά από την οικία του.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Εγκρίνει την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ μέχρι την οικία του ανωτέρω.

            Η ανωτέρω απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για την λήψη απόφασης και τις περαιτέρω ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

Υπενθυμίζουμε, ότι με την 8/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, ομόφωνα εγκρίνετε η επέκταση του δικτύου ΦΟΠ, για το συγκεκριμένο σημείο,  μετά από την  υπ΄αριθμ. 3599/01-04-2011 αίτηση του ανωτέρω, για την οποία δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα.    

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

    Ο Πρόεδρος                                                       τα μέλη

     Υπογραφή                                                      Υπογραφές             

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg