Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-02-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα  19:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 525/16-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος               1. Λαθούρη Καλή   

2. Κωτσάκης Ιορδάνης                 

             

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 7/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών».

                                                               

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, το υπ’ αριθμ. 1157/23-01-2013 έγγραφο του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με το οποίο ζητούν να υποδείξουμε τις θέσεις στην περιοχή μας, όπου μπορούν να κατασκευαστούν από το Δήμο, ράμπες καθέλκυσης μικρών σκαφών, ώστε να ενημερωθεί το Λιμεναρχείο και να προχωρήσει η αδειοδότηση. Οι θέσεις που θα πρέπει να προταθούν, πρέπει να είναι μία ανά οικισμό και να μην προκαλούν προβλήματα στους λουόμενους, γιατί σε μία έκταση δεξιά και αριστερά από τις ράμπες θα οριστούν θέσεις αγκυροβολιτών από το λιμεναρχείο. Για το λόγω αυτό ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει μία ράμπα στο λιμάνι της «Αχλάδας».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το τοπικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και το ανωτέρω έγγραφο  

Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει να γίνει μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στο λιμάνι της «Αχλάδας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                                τα μέλη

              Υπογραφή                                               Υπογραφές

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg