Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 09-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη και ώρα  12:00  συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 544/04-04-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 10/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Αίτηση των Παπατραιανού Ιωάννα και Παπατραιανού Χαρένια για αγορά Δημοτικού οικοπέδου  ».

                                                                       

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης   την υπ αριθ 3597/04-03-2013 αίτηση  των Παπατραιανού Ιωάννα και Παπατραιανού Χαρένιας με την οποία προτίθενται να αγοράσουν από τον Δήμο μας ένα Δημοτικό οικόπεδο με αριθμό 355 το οποίο είναι όμορο με το 349 οικόπεδό τους  στο οποίο είναι συγκύριες.

            Ο Πρόεδρος προτείνει να μην πουληθεί  το Δημοτικό οικόπεδο διότι  θεωρεί ότι η Δημοτική περιουσία δεν βοηθάει αν πωληθεί από το Δήμο σε ιδιώτες αλλά  ότι είναι καλύτερο για όλους τους Δημότες να αξιοποιηθεί. (δημιουργία χώρων πρασίνου-θέσεις πάρκινγκ – παιδικές χαρές κ.λ.π για την ανάπτυξη της περιοχής).    

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αίτηση, την εισήγηση και την πρόταση  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            Tην μη πώληση του παραπάνω οικοπέδου προς την Παπατραιανού Χαρένια και  Παπατραιανού Ιωάννα για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10 /2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

 

       Ο Πρόεδρος                                                       τα μέλη

       Υπογραφή                                              Υπογραφές                                                                           

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                  Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg