Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

Στη Σάρτη και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας , σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα  22:00 μμ συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  603/13-05-2013  έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή              

3. Κωτσάκης Ιορδάνης  

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  η Παπακωνσταντίνου Μαρία   , υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Σάρτης , ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 11/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         « Καθορισμός χώρων για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης  ».                                                              

Θέμα:1ο

            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα Αναφέρει ότι πρέπει να προταθούν χώροι για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ –ψυχαγωγικά παίγνια-φουσκωτά-Λούνα παρκ εκμισθώσεις ξαπλώστρων και ομπρελών που θα χορηγηθούν κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2013 σύμφωνα με την θυπ αριθ Δ10β1053970/1672/ΕΞ2013/29-03-203ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και οικονομικών και τις διατάξεις της παρούσης για το έτος 2013.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης  να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης , μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη , την εισήγηση και την πρόταση  του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

            Προτείνει να δημοπρατηθούν  χώροι για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ και εκμίσθωση ξαπλώστρων και ομπρελών  στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης και συγκεκριμένα

Για θαλάσσια σπορ

1.Στη θέση στον αιγιαλό μπροστά από την αλάνα που βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό σχολείο Σάρτης

 2.Στη Θέση στον αιγιαλό απέναντι  από την οικία << Βουνίδη Μηνά>> .

Για εκμίσθωση ξαπλώστρες και ομπρέλες

 1.. Στη θέση στον αιγιαλό στη θέση <<Καβουρότρυπες-Πορτοκάλι>>

2. .Στον αιγιαλό στη θέση <<Λαδαριό>>

3.Στον αιγιαλό στη θέση <<ψιλές αμμούδες>>.

4.Στον αιγιαλό στη θέση δίπλα από το γήπεδο

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

   Ο Πρόεδρος                                                              τα μέλη

  Υπογραφή                             Υπογραφές                                                               

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                    Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg