Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2012 Εκτύπωση
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 21-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 08:30 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 444/09-06-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος    

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Αθανάσιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος  

5.Πράτσα Άννα          

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Αριθμός Απόφασης 23/2012.

Θέμα 1ο

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         « Αίτηση πολιτών με θέμα παραχώρηση οικοπέδων με αποφάσεις της επιτροπής απαλλοτριώσεων Ν. Χαλκιδικής στο Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας   ».

 

 

                        Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, διάβασε προς όλους τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς τις α) 32/1990, β)33/1990 γ)34/1990και δ)89/1992 αποφάσεις της επιτροπής απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής με θέμα την παραχώρηση οικοπέδων στο Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας και  δηλώνει ότι είναι αναρμόδια η Δημοτική Κοινότητα για να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη των παραπάνω αναφερομένων στις αποφάσεις οικοπέδων .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, δηλώνουν ομόφωνα αναρμοδιότητα για την λήψη θετικής ή αρνητικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

  

       Ο Πρόεδρος                                                             τα μέλη

        Υπογραφή                                                            Υπογραφές            

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg