Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 75/2011

75/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2646/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Λογοτριβή Ελένη
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Σπανός Μιχαήλ                                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Πράτσας Ιωάννης
8) Παπαλέξης Κων/νος                                                 8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10) Φάλκος κων/νος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Κωστίκας Στυλιανός
13) Δημητρός Δήμήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθμός Απόφασης: 75/2011 
                                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 «Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.047.543,60 € για την εκτέλεση του έργου «Ε.Ε.Λ.Αγίου Νικολάου»».
Θέμα: 3ο

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κ.Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  έγγραφο του ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το οποίο έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Δήμο Σιθωνίας, το ποσό των 1.047.543,60 € που αφορά το έργο «Ε.Ε.Λ.Αγίου Νικολαόυ».
 Πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού, καθώς επίσης και ψήφιση της σχετικής πιστώσεως.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ.Καραδήμου και το ανωτέρω έγγραφο,
                                                   Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 1.047.543,60 € που αφορά το έργο «Ε.Ε.Λ.Αγ.Νικολάου».
Εγγράφει πίστωση 1.047.543,60 € στον Κ.Α. 00.1314.1001, την οποία μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει και κατανέμει ως εξής:
1) Στον Κ.Α. 02.80.8113.0056 πίστωση 814.083,00 € με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων», την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.
2) Στον Κ.Α. 02.25.7312.035 πίστωσης 233.460,60 € με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ.Αγίου Νικολάου (συνεχιζόμενο)», την οποία και ψηφίζει για τον ανωτέρω σκοπό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                        Ακριβές Αντίγραφο
                           Ο Δήμαρχος

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg