Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 9/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 09-07-2012 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 471/02-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                1.Πράτσα Άννα  

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης  27/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Ανανέωση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων για το έτος 2012 στο κατάστημα Ταβέρνα του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου στην Τριστινίκα  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς  ».

 

 

                        Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

   σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 στις Δημοτικές Κοινότητες αρμόδιο για την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

             Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το υπ αριθ 11214 από 26-06-2012 έγγραφο του Παραλίκα Θεοδοσίου του Αλεξάνδρου αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με το οποίο υποβάλλει το φάκελο του κάτωθι για χορήγηση αδείας μουσικής και μουσικών οργάνων (ανανέωση για το έτος 2012) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ήτοι:

Την από 26-06-2012   αίτηση του Γεράκη Παναγιώτη του Νικολάου ο οποίος αιτείται την  ανανέωση αδείας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά του που λειτουργεί ως Ταβέρνα με τη επωνυμία ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ στην Τριστινίκα  της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας .

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και

      1.  Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

            2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν3463/2006)

  1. Το υπ αριθ 436/15-06-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου
  2. Τον φάκελο με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά  

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

        Εγκρίνει την ανανέωση  ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το έτος 2012 ,για το κατάστημά του Ταβέρνα με την επωνυμία ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ στην Τριστινίκα της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας  με την προϋπόθεση ότι τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο

        Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την έκδοση της αδείας σύμφωνα με την περιπτ. ζ της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.3852/10 ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για την χορήγηση των αδειών .             

           

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                          τα μέλη

        Υπογραφή                                                          Υπογραφές                

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                   Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg