Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2012 Εκτύπωση
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25 Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 502/20-07-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                -----------           

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης Αλέξανδρος

5. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 34/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:5ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο  (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπ’ αριθμ. 490/13-07-2012 αίτηση των Μουστάκα Δημητρίου, Μουστάκα Τριαντάφυλλου και Συνιώρη Αθανασίου, σύμφωνα με  την οποία ζητούν να απομακρυνθούν τα σαμαράκια (μειωτές ταχύτητας) που βρίσκονται στη Λαϊκή Τέχνη του Σκόνδρα Αθανασίου και απέναντι από τις οικίες του Μουστάκα Τριαντάφυλλου και Μουστάκα Δημητρίου στην Τορώνη, διότι έχουν δημιουργηθεί ρήγματα στις οικίες τους.

2)                           Την υπ’ αριθμ. 491/13-07-2012 αίτηση του Γιωτάκου Γεωργίου του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία ζητάει άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων – μουσικής (ζωντανή μουσική με ορχήστρα), στο κατάστημά του που βρίσκεται στην Τορώνη, για μία φορά την εβδομάδα (κάθε Σάββατο).

3)                           Την υπ’  αριθμ. 488/12-07-2012 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, σύμφωνα  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 3τ.μ., στην Τορώνη για την εγκατάσταση πάγκου για πώληση ποπ κορν, μαλλί της γριάς.

4)                           Την υπ’ αριθμ.506/23-07-2012  αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη, σύμφωνα με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

5)                           Την υπ’αριθμ. 472/29-06-2012 αίτηση του Σολοποτιά Εμμανουήλ του Ματθαίου, σύμφωνα με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τ.μ., στο Καλαμίτσι για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βιβλίων.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1.       Για την υπ’ αριθμ. 490/13-07-2012 αίτηση των Μουστάκα Δημητρίου, Μουστάκα Τριαντάφυλλου και Συνιώρη Αθανασίου, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, να απομακρυνθούν τα σαμαράκια (μειωτές ταχύτητας) που βρίσκονται στη Λαϊκή Τέχνη του Σκόνδρα Αθανασίου και απέναντι από τις οικίες του Μουστάκα Τριαντάφυλλου και Μουστάκα Δημητρίου στην Τορώνη, διότι έχουν δημιουργηθεί ρήγματα στις οικίες τους.

2.      Για την υπ’ αριθμ. 491/13-07-2012 αίτηση του Γιωτάκου Γεωργίου του Αθανασίου, αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά, να δοθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων – μουσικής (ζωντανή μουσική με ορχήστρα), στο κατάστημά του που βρίσκεται στην Τορώνη, για μία φορά την εβδομάδα (κάθε Σάββατο), αλλά να καταθέσει φάκελο για τη χορήγηση άδειας μουσικής στο κατάστημά του .

3.      Για την υπ’  αριθμ. 488/12-07-2012 αίτηση της Δεληαγγέλου Μαρίας του Στυλιανού, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την εκμίσθωση χώρου 3τ.μ., στην Τορώνη για την εγκατάσταση πάγκου για πώληση ποπ κορν, μαλλί της γριάς.

4.      Για την υπ’ αριθμ. 506/23-07-2012 αίτηση του Τζέλιου Ιωάννη, αποφασίζει ομόφωνα θετικά, την εκμίσθωση χώρου 2 τ.μ., στην Τορώνη για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση καλαμποκιών.

5.      Για την υπ’αριθμ. 472/29-06-2012 αίτηση του Σολοποτιά Εμμανουήλ του Ματθαίου, σύμφωνα με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 2τ.μ., στο Καλαμίτσι για την τοποθέτηση πάγκου για πώληση βιβλίων, αποφασίζει ομόφωνα αρνητικά.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

             Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

             Υπογραφή                                                   Υπογραφές                      

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                                Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg