Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 78/2011

78/2011 Εκτύπωση
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3225/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                       1) Λογοτριβή Ελένη
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.             2) Μάντσιος Βασίλειος
3. Λαθούρη Πάργα Μαρία                      3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Σπανός Μιχαήλ                                  4) Πετρίδης Νικόλαος
5. Αναγνωστάρας Γεώργιος                   5) Μάλαμα Κυριακή
6. Ψηλογιάννης Γεώργιος
7. Αρσένης Καλλικρατίδας
8. Χριστοδούλου Νικόλαος
9. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Παστογιάννης Γεώργιος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. Κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Κατσίκης Παναγιώτης
20. Πράτσας Άγγελος
21. Πράτσας Ιωάννης
22. Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς. Δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Νικήτης, Μαρμαρά, Σάρτης και Μεταγγιτσίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων προς το σώμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου)  θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση οι συνεργάτες του, καθώς και ο λογιστής του δήμου κ.Παπακώστας.

Αριθμός Απόφασης: 78/2011 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Παραλαβή απογραφής και ισολογισμού έναρξης».

Θέμα: 1ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι:
«Μέχρι την 28.2.2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

Με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) απόφασης ορίζονται τα εξής: 
«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος».

Η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Σιθωνίας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 13/2011 απόφαση Δημάρχου συνέταξε την από 28/02/2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων.


Με την υπ’ αριθμ. 13/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε  η εταιρεία PRIME AUDIT ΕΠΕ, εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο της έκθεσης της απογραφής έναρξης 01-01-2011 που συνέταξε η Επιτροπή Απογραφής και συγκεκριμένα ο κ. Τζαβέλας Κρίτωνας, Αρ. ΣΟΕΛ 12341. ορκωτός ελεγκτής-λογιστής.

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στην έκθεση απογραφής έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Σιθωνίας προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου.

Επίσης με την υπ’ αριθμ.: 27/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρελήφθη η απογραφή και ισολογισμός έναρξης του Δήμου Σιθωνίας.

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή της απογραφής περιουσίας-ισολογισμού έναρξης 01-01-2011. 


Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και είδε
• την παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
• την υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
• την από 28/02/2001 έκθεση απογραφής έναρξης της Επιτροπής Απογραφής
• την υπ’ αριθ.: 27/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρελήφθη η απογραφή και ισολογισμός έναρξης του Δήμου Σιθωνίας.
• το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 13/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.  Παραλαμβάνουν την  Απογραφή και Ισολογισμό Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Σιθωνίας, όπως εμφανίζονται συνημμένα στην απογραφή της Επιτροπής Απογραφής και της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Την ανάρτηση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης στο δικτυακό τόπο του δήμου.
3. Τη δημοσίευση του ισολογισμού έναρξης και της παρούσας απόφασης σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λαθούρη-Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παστογιάννης Γεώργιος, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Φάλκος Κωνσταντίνος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Γκαλή Γιαννούλα, 4) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 6) Πράτσας Άγγελος, 7) Πράτσας Ιωάννης, 8) Σπανός Μιχαήλ, παραλαμβάνουν την απογραφή και τον ισολογισμό έναρξης με επιφύλαξη της επιφύλαξης της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
Υπογραφή                                                     Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2011


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg