Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2012 Εκτύπωση
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 23 Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 682/15-10-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα {4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος         1.Ανδριανούδης Γεώργιος

2. Κοντού Ελένη                                  2. Δραγάνης Αλέξανδρος

3.Πράτσα Άννα

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.       

            Αριθμός Απόφασης 53/2012.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αγορά οικοπέδου του Γιαρμή Νικόλαου στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς ».

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι: είναι αναγκαία η αγορά ενός οικοπέδου, και συγκεκριμένα του Γιαρμή Νικολάου του Γεωργίου που βρίσκεται στην περιοχή <<Λαυριώτικο>> 960 τμ και συνορεύει με ιδιοκτησία του Δήμου μας και προτείνει να γίνει η αγορά του ακινήτου .

            Έχει προηγηθεί η 168/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Τορώνης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την αγορά του οικοπέδου

            Το ανωτέρω οικόπεδο συνορεύει με το Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο Συκιάς και με την αγορά του μεγαλώνει ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων για καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών .Είναι το μοναδικό που υπάρχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ανωτέρω σκοπό .

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την αγορά του ανωτέρω οικοπέδου εκτάσεως 960 τμ ιδιοκτησίας του Γιαρμή Νικολάου του Γεωργίου που βρίσκεται στην περιοχή <<Λαυριώτικο>> εντός οικισμού Συκιάς διότι είναι το μοναδικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου Συκιάς.  για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52  /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

              Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη

               Υπογραφή                                              Υπογραφές                    

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                              Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                          Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg