Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 08 Νοεμβρίου  του έτους 2012 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 746/02-11-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος          

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Αθανάσιος                             

4.Δραγάνης Αλέξανδρος

5.Πράτσα Αννα

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            .          

            Αριθμός Απόφασης 55/2012.

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου  ».

 

Θέμα:1ο Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφέρει :

            Την υπ αριθ 749/05-11-2012 αίτηση του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου μαζί με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά αποσπάσματα σύμφωνα με τα οποία προκύπτει μια διαφορά του υπ αριθ 49  αγροτεμαχίου του  με Δημοτική  έκταση γι αυτό πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά ώστε να επιλυθεί η διαφορά και να γίνει ορθή εφαρμογή του ορίου του αγροκτήματός  του με την Δημοτική  έκταση . 

            Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την αίτηση με τα συνημμένα έγγραφα

                                                    αποφασίζει ομόφωνα

            Γνωμοδοτώντας  θετικά να γίνει επίλυση της διαφοράς του ορίου του αγροκτήματος του Πάργα Λάμπρου του Βασιλείου με την Δημοτική  έκταση εφόσον βεβαιώσει θετικά και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας , και η θετική γνωμοδότηση μαζί με την  βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας  να προωθηθούν //στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη  απόφασης 

.          

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2012.

 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                   τα μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

                              Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg