Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2012 Εκτύπωση
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tετάρτη   και ώρα 19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 789/14-12-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1. Κοντού Ελένη

2.Ανδριανούδης Αθανάσιος

3.Δραγάνης Αλέξανδρος  

4.Πράτσα Άννα

.

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 58/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Αίτηση ΓΑΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς ».

 

 

Θέμα 3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 783/11-12-2012 αίτηση του ΓΑΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ Συκιάς, σύμφωνα με την οποία ζητάει να χορηγηθεί  οικονομική ενίσχυση, στον ποδοσφαιριστή Πατρίκη Αθανάσιο, διότι λόγω σοβαρού τραυματισμού, κρίνεται ανίκανος για εργασία, για τρεις μήνες.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

            Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, προς τον ΓΑΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟ ΣΥΚΙΑΣ και ο ΓΑΣ ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ να δώσει το ποσό που κρίνει στον ποδοσφαιριστή και να μην αναμιχθεί ο Δήμος με τον ποδοσφαιριστή άμεσα αλλά η ομάδα.

            Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες λόγω άρμοδιότητας.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                    τα μέλη

          Υπογραφή                                                   Υπογραφές                    

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος

 

 

                             

                                    Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg