Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012 Εκτύπωση
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19-12-2012 ημέρα τις εβδομάδος Tετάρτη   και ώρα 19:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 789/14-12-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1. Κοντού Ελένη

2.Ανδριανούδης Αθανάσιος

3.Δραγάνης Αλέξανδρος  

4.Πράτσα Άννα

.

 

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 59/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

         «Επαναπροσδιορισμός θέσης, ορίων ακινήτων και καταγραφή εκ νέου των ιδιοκτησιών της περιοχής που κτηματογραφήθηκε με το Εθνικό Κτηματολόγιο στον πρώην Δήμο Τορώνης ».

 

 

Θέμα 4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 790/17-12-2012 αίτηση των: α) Ζήσιου Αλέξανδρου του Γαρύφαλλου, Αρχιτέκτονα – μηχανικού, β) Παρασκευά Κυριακίδη του Τρύφωνα, Συμβολαιογράφου, κατοίκων Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την οποία ζητούν τον επαναπροσδιορισμό θέσης, ορίων ακινήτων και καταγραφή εκ νέου των ιδιοκτησιών της περιοχής που κτηματογραφήθηκε με το Εθνικό Κτηματολόγιο στον πρώην Δήμο Τορώνης, διότι διαπιστώνεται ότι στην καταγραφή του συνόλου των ακινήτων, υπάρχουν σφάλματα ως προς την ορθή θέση τους, τα όριά τους και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Ανάλογη διαδικασία έχει ενεργοποιηθεί στις περιοχές Λευκάδος, Χίου και Λέσβου, ενώ η ίδια διαδικασία αναμένεται και σε άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από το συνημμένο έγγραφο.   

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την ανωτέρω αίτηση.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

            Γνωμοδοτεί θετικά για τον επαναπροσδιορισμό θέσης, ορίων ακινήτων και καταγραφή εκ νέου των ιδιοκτησιών της περιοχής που κτηματογραφήθηκε με το Εθνικό Κτηματολόγιο στον πρώην Δήμο Τορώνης, διότι διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των ακινήτων, υπάρχουν σφάλματα ως προς την ορθή θέση τους, τα όριά τους και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και επομένως υπάρχουν πολλά προβλήματα και οι ιδιοκτήτες ταλαιπωρούνται.       

Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

         Ο Πρόεδρος                                                  τα μέλη

          Υπογραφή                                                  Υπογραφές           

                                               

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg