Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 79/2011

79/2011 Εκτύπωση
 

                                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3225/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης               1) Λογοτριβή Ελένη
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλ.     2) Μάντσιος Βασίλειος
3. Λαθούρη Πάργα Μαρία             3) Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Σπανός Μιχαήλ                         4) Πετρίδης Νικόλαος
5. Αναγνωστάρας Γεώργιος          5) Μάλαμα Κυριακή
6. Ψηλογιάννης Γεώργιος
7. Αρσένης Καλλικρατίδας
8. Χριστοδούλου Νικόλαος
9. Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Φάλκος Κωνσταντίνος
12. Παστογιάννης Γεώργιος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. Κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Κατσίκης Παναγιώτης
20. Πράτσας Άγγελος
21. Πράτσας Ιωάννης
22. Ρεβενικιώτης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς. Δεν παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Νικήτης, Μαρμαρά, Σάρτης και Μεταγγιτσίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων προς το σώμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου)  θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 79/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Απ’ ευθείας ανάθεση στο ΚΕΠΑΜΑΧ αναλύσεων νερών ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας».

Θέμα: 2ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Αναγνωστάρα Ιωάννη, Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος., ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Προτείνεται να προχωρήσουμε στην απ’ ευθείας ανάθεση των εργαστηριακών αναλύσεων των νερών ύδρευσης έτους 2011 του Δήμου Σιθωνίας, προϋπολογισμού 42.066,00 € στο ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν. 3463/2006. Μικροβιολογικές αναλύσεις θα γίνονται μία φορά το μήνα και τα δείγματα θα λαμβάνονται από σημεία που ο Δήμος υπέδειξε στο ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ.. Φυσικοχημικές και αναλύσεις βαρέων μετάλλων-τοξικών ουσιών θα γίνουν δύο ή τρεις φορές το χρόνο με συνδυασμό γεωτρήσεων και δεξαμενών. Εάν κάπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνεται επαναληπτική δειγματοληψία και ανάλυση. σύμφωνα με την από 16-03-2011 συνημμένη τεχνική έκθεση Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης στο ΚΕΠΑΜΑΧ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Αναγνωστάρα,

                                                        Αποφασίζει Ομόφωνα

Αναθέτει με απ’ευθείας ανάθεση την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις νερών ύδρευσης έτους 2011 Δήμου Σιθωνίας», πρ/σμού δαπάνης 42.066,00 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα με την από 16-03-2011 συνημμένη τεχνική έκθεση, στο ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ..
Ψηφίζει πίστωση 42.066,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6142.0014 του προϋπολογισμού έτους 2011 Δ.Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος

 


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg