Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 2/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 04-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 73/27-02-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                     

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

5. Δραγάνης Αλέξανδρος       

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 11/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Αιτήσεις πολιτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης».

Θέμα: 4ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, της κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας, για οικονομική ενίσχυση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

  1. Την υπ’ αριθμ. 774/03-12-2012 αίτηση της Ζαχαρίου Μαρίας του Βασιλείου, με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση διότι είναι άνεργη και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά.
  2. Την υπ’ αριθμ. 1740/06-02-2013 αίτηση του Ζηλωτή Αθανασίου του Γεωργίου, με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση, διότι ο ίδιος και η σύζυγός του είναι άνεργοι και έχουν δύο ανήλικα παιδιά. Φιλοξενούνται από συγγενή στο Πόρτο Κουφό, διότι στο σπίτι τους στη Συκιά δεν έχουν ρεύμα λόγω αδυναμίας πληρωμής.
  3. Την υπ’ αριθμ. 2576/20-02-2013 αίτηση του Μουστάκα Θωμά του Χριστόδουλου, με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, διότι είναι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, πηγαίνει σε θεραπευτική μονάδα τρεις φορές την εβδομάδα και αδυνατεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Έχει υποβάλει ιατρική έκθεση και βεβαίωση του (ΟΚΑΝΑ). 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψην τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

  

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής και προτείνει:

  1. Για την αίτηση της Ζαχαρίου Μαρίας του Βασιλείου, αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά στην οικονομική ενίσχυση, αλλά δέσμευση για ένα δίμηνο για εργασία το καλοκαίρι.
  2. Για την αίτηση του Ζηλωτή Αθανασίου του Γεωργίου, αποφασίζεται ομόφωνα αρνητικά στην οικονομική ενίσχυση, αλλά δέσμευση για ένα δίμηνο για εργασία το καλοκαίρι.
  3. Για την αίτηση του Μουστάκα Θωμά του Χριστόδουλου, αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει έλεγχος αν πραγματικά πηγαίνει για θεραπεία, να παίρνει καύσιμα 50,00 ευρώ την εβδομάδα, ώστε να βοηθηθεί και να μην του δοθούν χρήματα.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας, για λήψη απόφασης λόγω αρμοδιότητας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                       Τα μέλη

        Υπογραφή                                                       Υπογραφές         

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                   Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg