Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 19-03-2013 ημέρα τις εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 104/13-03-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2. Ανδρανούδης Γεώργιος                  2. Κοντού Ελένη

3. Πράτσα Άννα                                      

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 17/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/2013 προέγκρισης αδείας λειτουργίας καταστήματος <<Καφενείο>> σε Δημοτικό οίκημα (ΚΑΠΗ) στην Αγγελίδη Ευαγγελία του Δημητρίου στη Δ.Κ.Συκιάς  ».

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

            Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  την υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση από την 4/11-03-2013 συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», Δήμου Σιθωνίας, με την οποία ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 79/2012 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ανακαλείται το συμφωνητικό μίσθωσης με την κ. Αγγελίδου Ευαγγελία και παραχωρεί την εκμετάλλευση του εντευκτηρίου ΚΑΠΗ Συκιάς στην κ. Πράτσα Αναστασία κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1918/19-02-2013 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010

3.      Την υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

4.   Την υπ’ αριθμ. 1918/19-02-2013 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης.

5. Την υπ’ αριθμ. 1/2013 προέγκριση του Συμβουλίου Δ.Κ. Συκιάς

6. Τα στοιχεία του φακέλου

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση προέγκρισης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας, που χορηγήθηκε στην κ. Αγγελίδη Ευαγγελία του Δημητρίου, για προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<Καφενείο>> σε Δημοτικό οίκημα στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, για την κοινοποίηση της απόφασης σε φωτοαντίγραφο, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

         Υπογραφή                                                     Υπογραφές          

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                  Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg