Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 25-04-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 155/19-04-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Δραγάνης Αλέξανδρος          

2. Κοντού Ελένη                                 2. Ανδρανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

 

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 28/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών».

 

Θέμα: 3ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα:

  1. Την υπ’ αριθμ. 134/05-04-2013 αίτηση της Νίτη Στυλιανής του Γεωργίου, με την οποία ζητάει οικονομική ενίσχυση διότι είναι άπορη χωρίς σπίτι και δουλειά και μένει σε κάποια καλύβα χωρίς ρεύμα.
  2. Την υπ’ αριθμ. 142/10-04-2013 αίτηση των: Πετρίδου Άννα, Ζαφειράκου Ιωακείμ και Ζαφειράκου Μάρθας, με την οποία μας ενημερώνουν ότι το τμήμα των 90 τ.μ. που παραχωρήσαμε στο Πόρτο Κουφό στους Αφοί Ηλιάδη, ανήκει στους ανωτέρω και ως εκ τούτου, ζητούν να ανακαλέσουμε την απόφαση της παραχώρησης.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

1.  Για την αίτηση της Νίτη Στυλιανής του Γεωργίου, αποφασίζετε ομόφωνα, για δίμηνη εργασία.

2. Για την αίτηση των: Πετρίδου Άννα, Ζαφειράκου Ιωακείμ και Ζαφειράκου Μάρθας, αποφασίζετε ομόφωνα , αναβάλλετε για επόμενο συμβούλιο, διότι περιμένουμε ενημέρωση και γνωμάτευση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Σιθωνίας, αν το προαναφερόμενο σημείο ανήκει ή όχι στους αιτούντες.

.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

        Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

         Υπογραφή                                              Υπογραφές             

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                      Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                 Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg