Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό 6/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17-05-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 200/13-05-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία {3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Κοντού Ελένη

2. Δραγάνης Αλέξανδρος                    2. Ανδριανούδης Γεώργιος                 

3. Πράτσα Άννα                                      

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 33/2013.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο  (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών για συζήτηση και λήψη απόφασης

Συγκεκριμένα:

 

1)      Την υπ’ αριθμ.117/26-03-2013 αίτηση του Τσιτσιρίκου Γεωργίου του Ιωάννη, ο οποίος

ζητάει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, 20τ.μ., για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας, ως παραγωγός για μέλι και παράγωγα μελιού, καθώς και λάδι και ελιές βρώσιμες πράσινες και μαύρες και τσίπουρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/Εξ/1778-1/28-06-2012 «Χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου», της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, την οποία επισυνάπτει,  στην παραλία Τορώνης και συγκεκριμένα στο σημείο μετά την ταβέρνα «Λέων» στα πεύκα.

 

2)      Την υπ’ αριθμ.118/26-03-2013 αίτηση της Κυριαζή Αγγελικής του Βασιλείου, η οποία

ζητάει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, 20τ.μ., για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας, ως παραγωγός για μέλι και παράγωγα μελιού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/Εξ/1295-1/17-05-2013 «Χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου», της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, την οποία επισυνάπτει στην παραλία Τορώνης και συγκεκριμένα στο σημείο μετά την ταβέρνα «Λέων» στα πεύκα.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Ανά αίτηση τα εξής:

1. Για την αίτηση του Τσιτσιρίκου Γεωργίου του Ιωάννη, αποφασίζετε ομόφωνα, να δοθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, 10τ.μ., για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας, ως παραγωγός για πώληση μελιού και παράγωγα μελιού, καθώς και λάδι και ελιές βρώσιμες πράσινες και μαύρες και τσίπουρο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/Εξ/1295-1/17-05-2013 «Χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου», της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην θέση μπροστά στον Φωκά στην παραλία Τορώνης και όχι στο σημείο που ζήτησε.

2. Για την αίτηση της Κυριαζή Αγγελικής του Βασιλείου, αποφασίζετε ομόφωνα, να δοθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, 10τ.μ., για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας, ως παραγωγός για πώληση μελιού και παράγωγα μελιού, , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/Εξ/1295-1/17-05-2013 «Χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου», της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην θέση μπροστά στον Φωκά στην παραλία Τορώνης και όχι στο σημείο που ζήτησε.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

            Ο Πρόεδρος                                               Τα μέλη

             Υπογραφή                                               Υπογραφές                                                    

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                         Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                      Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg