Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 86/2011

86/2011 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Σ.Σ. του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης: 86/2011 
                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Σ.Σ. του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».

Θέμα: 4ο  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ.πρωτ:15135/18-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ.Διακ/σης, Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης, Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, που αφορά θεώρηση του 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Σ.Σ. του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».
Σύμφωνα με το 16ο Πρακτικό του Συμβουλίου ΔΚΕΘΜ οι προτεινόμενες νέες εργασίες πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε Συμπληρωματική Σύμβαση και μας αποστέλλουν θεωρημένα σε ένα αντίγραφο τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, διορθωμένα με τις κατάλληλες τιμές όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σύνταξη νέων τιμών μονάδας εργασιών.
Συγκεκριμένα στον 2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν γίνει οι ακόλουθες διορθώσεις:
Α) Έχει διορθωθεί η Ν.Τ.3/2 από 0,40 σε 0,32 ευρώ σε συμφωνία με την τιμή εφαρμογής του Δ τριμήνου του 2005.
Β) Η περιγραφή της νέας τιμής Ν.Τ. 4/2 έχει αντικατασταθεί από την νέα τιμή Ν.Τ.4.1/Ζ που αφορά υδραυλικό έργο.
Γ) Οι νέες τιμές Ν.Τ.7/2 και Ν.Τ.8/2 διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις Ν.Τ.7.1/2 και Ν.Τ.1/.1/2.
Δ) Η νέα τιμή Ν.Τ.9/2 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την Ν.Τ.6.2/2.
Ε) Οι νέες τιμές Ν.Τ.5/2 και Ν.Τ.6/2 διορθώνονται ενώ προστίθεται και η Ν.Τ. 6.2/2.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 2ης Σ.Σ. του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω έγγραφα,

                                                     Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε., τον 2ο ΠΚΤΜΝΕ και την 2η Σ.Σ. του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά», ποσού 852.961,73 € με ΦΠΑ, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (αρ.μελ. 221/2005).

Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.747.753,37 € σε βάρος του Κ.Α.25.7312.0049 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011., που αφορά τη 2η Σ.Σύμβαση του ανωτέρω έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                                Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg