Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 342/09-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 50/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Ανάκληση αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση πάγκων λόγω ότι ζημιώνουν ομοειδή καταστήματα ».

 

Θέμα: 1ο  ημερήσιας διατάξεως  

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας την υπ’ αριθμ. 297/26-06-2013 άδεια κοινοχρήστου χώρου που δόθηκε στο όνομα της Τσαμίδα Ιουλίας του Δημητρίου, για την τοποθέτηση πάγκου για την πώληση προϊόντων χειροτεχνίας (κοσμήματα – σκουλαρίκια – κολιέ – κάδρα – κοχύλια – βαζάκια στολισμένα με άμμο) και αναφέρει ότι δέχεται παράπονα από καταστήματα που πωλούν ομοειδή αντικείμενα, οπότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η ανωτέρω άδεια που δόθηκε στην προαναφερόμενη, με την ερώτηση της ανάκλησης της άδειας κοινοχρήστου χώρου.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη τους, την εισήγηση του Προέδρου, την κείμενη νομοθεσία καθώς και τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα:

α) Την υπ’ αριθμ.297/26-06-2013 άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου

β) Την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα

Εμπορίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου

γ) Την υπ’ αριθμ. 7043/1199/19-06-2013 βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της Γενικής

Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Δεν ανακαλεί την άδεια κοινοχρήστου χώρου που δόθηκε στην Τσαμίδα Ιουλία του Δημητρίου, διότι είναι παραγωγός, σύμφωνα με την /ΕΞ/1532-2/25-06-2013 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου για χορήγηση παραγωγικής άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, για την πώληση «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» ως συνημμένη βεβαίωση Χειροτεχνικής Δεξιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γ.Γ.Βιομηχανίας – Δ/νση ΜΜΕ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω παραγωγικής άδειας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                           Τα μέλη

        Υπογραφή                                           Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                           Τζέλιος Αθανάσιος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg