Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2013 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 11/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 26-07-2013 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 377/22-07-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1. Πράτσα Άννα

2.Ανδρανούδης Γεώργιος                   2. Κοντού Ελένη

3. Δραγάνης Αλέξανδρος          

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

 

Αριθμός Απόφασης 58/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αιτήσεις πολιτών για παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας».

 

Θέμα: 4ο  ημερήσιας διατάξεως  

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών, προς συζήτηση και λήψη απόφασης

 

1)      Την υπ’ αριθμ.: 371/22-07-2013 αίτηση του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 82,68 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

2)      Την υπ’ αριθμ.: 367/17-07-2013 αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας - Μαρίας του Αριστογένη, η οποία ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 60 τ.μ., στην παραλία Αη Γιάννης μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «Αλάτι», για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών.

3)      Την υπ’ αριθμ.: 351/15-07-2013 αίτηση του Στέφου Ιωάννη του Τριαντάφυλλου, ο οποίος ζητάει την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 80 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη  

τους, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

Αποφασίζει

Ανά αίτηση τα εξής:

  1. Για την αίτηση του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 82,68 τ.μ., στην παραλία Κληματαριάς μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
  2. Για την αίτηση της Γραμματικοπούλου Ουρανίας - Μαρίας του Αριστογένη, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να της παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 60 τ.μ., στην παραλία Αη Γιάννη μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία «Αλάτι», για ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
  3. Για την αίτηση του Στέφου Ιωάννη  του Τριαντάφυλλου, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά, να του παραχωρηθεί αιγιαλός και παραλία 80 τ.μ., στην παραλία Καλαμιτσίου μπροστά από το κατάστημά του, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με την προϋπόθεση: α) να μην υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής κατασκευάσματα, άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής (π.χ. ξύλινα κιόσκια, καντίνες, μπαρ, ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα κ.λ.π.) και β)  να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2013 .

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

           Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

            Υπογραφή                                      Υπογραφές                 

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                    Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg