Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 102/2011

102/2011 Εκτύπωση
 

                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 102/2011 
Θέμα:2ο  
 «Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης Δήμου Σιθωνίας»

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.»

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο.

Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων δημοτών που θα ορισθούν, μετά από κλήρωση, επιπλέον μέλη της επιτροπής κυμαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.

Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Ο Δήμος Σιθωνίας  με δημοσίευση ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και αποστολή προσκλήσεων, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους.
Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Σιθωνίας  σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους.
- Σωματείο Ιδιοκτητών & Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Αγ.Νικολάου-Μεταγγιτσίου-Πυργαδικίων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»  με εκπρόσωπο τον Προύλφια Χρήστο-Άγγελο και αναπληρωτή του τον Σταμούδη Στάμο.
- Σωματείο Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Ν.Μαρμαρά με εκπρόσωπο τον Βαλαχή Ιωάννη και αναπληρωτή του την Μαυρουδή Αντωνία.
- Αθλητικό Όμιλος Νικήτης «ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ» με εκπρόσωπο τον Μάντσιο Αθανάσιο και αναπληρωτή τον Λάμπο Αστέριο.
- Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Ν.Μαρμαρά με εκπρόσωπο τον Καλαϊτζή Αθανάσιο και αναπληρωτή την Παπαδοπούλου Λεμονιά.
- Νομαρχιακό Σύλλογος «Η ΑΓΑΠΗ» Ατόμων- Γονέων- Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων με Αναπηρία Ν.Χαλκιδικής με εκπρόσωπο την Καραβασίλη Βασιλική και αναπληρωτή την Σουνά Αθηνά.
- Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Νικήτης με εκπρόσωπο τον Κονδυλιάνο Αθανάσιο και αναπληρωτή τον Πλασταρά Νικόλαο.
- Σύλλογος Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Σάρτης με εκπρόσωπο την Καζάκα Σουζάνα και αναπληρωτή την Αντωνίου Μαρία.
- Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ» με εκπρόσωπο την Λαθούρη Πάργα Μαρία και αναπληρωτή Ντέμπλα Ιωακείμ.
- Σύλλογος Γυναικών Συκιάς «Η ΤΟΡΩΝΗ» με εκπρόσωπο την Λαθούρη Πάργα Μαρία και αναπληρωτή την Κατερίνα Καλημέρη.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» με εκπρόσωπο την Λειβαδιώτου Αναστασία και αναπληρωτή Βυθούλκα Αναστάσιο.
- Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ν.Μαρμαρά με εκπρόσωπο τον Αλεξόπουλο Ευστράτιο και αναπληρωτή τον Μαλλίνη Άγγελο.
- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς με εκπρόσωπο την Γκουβέλα Μαρία και αναπληρωτή την Δεληαγγέλου Ειρήνη.
- Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Νικήτης «Η ΠΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗ» με εκπρόσωπο τον Γεωργακούδα Λάμπρο και αναπληρωτή την Τραμουντάνη Άννα.
- Ομάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών (ΟΠΕΑΝ) «Ο ΙΤΑΜΟΣ» με εκπρόσωπο τον Βρασταμνό Γεώργιο και αναπληρωτή τον Ρίτσιο Γεώργιο.
- Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασίας της Φύσης «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ» με εκπρόσωπο τον Πέππα Θώμα και αναπληρωτή τον Παταρά Δημήτριο.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης «Η ΑΦΙΣΙΑ» με εκπρόσωπο τον Πετσάβα Νικόλαο και αναπληρωτή την Λαθούρη Καλή.
- Αθλητικός Σύλλογος «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου με εκπρόσωπο τον Ζαφείρη Χρήστο του Αστερίου και αναπληρωτή τον Παγώνη Άγγελο.
- Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» με εκπρόσωπο τον Γκιούρα Χριστόδουλο και αναπληρωτή την Βλαβή Άννα.
- Σύλλογος Γυναικών Νικήτης με εκπρόσωπο την Σταμάτη Άννα και αναπληρωτή την Δούκα Άννα.
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου με εκπρόσωπο την Θεοδωρούδη Σόνια και αναπληρωτή την Βρούσιου Ρούλα.
- Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ν.Μαρμαρά «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» με εκπρόσωπο τον Ηλία Μαξιούτη και αναπληρωτή τον Τζίτζιο Τριαντάφυλλο.
- Α.Σ. «Ο ΦΟΙΝΙΞ» με εκπρόσωπο τον Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο και αναπληρωτή τον Μελισσίδη Ιωάννη.
- Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Ν.Μαρμαρά με εκπρόσωπο τον Νίκο Οικονόμου και αναπληρωτή τον Σταμάτη Αναστάσιο.
- Σύλλογος «ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» Τριστινίκας – Τορώνης- Πόρτο Κουφό και Καλαμιτσίου με εκπρόσωπο τον Βεγιρτζή Χρήστο και αναπληρωτή την Τριανταφυλλίδου Βαρβάρα.
- Αγροτικός Συνεταιρισμός Νικήτης με εκπρόσωπο τον Μάντσιο Νικόλαο και αναπληρωτή τον Πράτβαρης Σωτήριος.
- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου- Νηπιαγωγείου Ν.Μαρμαρά με εκπρόσωπο τον Ζέππο Ιωάννη και αναπληρώ την Γκιζγκή Αικατερίνη.
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Συκιάς Γυμνασίου – Λυκείου Συκιάς με εκπρόσωπο την Καζάκα Σουζάνα και αναπληρώτρια τον Βασίλειο Μελίσση.
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Νικήτης με εκπρόσωπο την Συρδάρη Μαγδαληνή και αναπληρωτή τον Μουστάκα Ιωάννη.
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Νικήτης με εκπρόσωπο τον Μουστάκα Ιωάννη και αναπληρωτή την Ψαρρά Αναστασία.
- Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ» με εκπρόσωπο την Κούρα Κωνσταντίνα και αναπληρωτή την Καραδήμου Δήμητρα.
- Γυμναστικός Σύλλογος «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» με εκπρόσωπο τον Παπαδημητρίου Νικόλαο και αναπληρωτή τον Βυθούλκα Αναστάσιο.
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μεταγγιτσίου με εκπρόσωπο την Αγοραστού Άννα και αναπληρωτή την Τσιμπίδα Ελένη.
- Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» με εκπρόσωπο τον Λογοτριβή Χρήστο και αναπληρωτή την Στεφάνου -Τσομπανίδου Ελεονόρα.
- Μελισσοκομικός Συνεταιρσιμός Νικήτης με εκπρόσωπο τον Καραδήμο Ιωάννη και αναπληρωτή τον Τσιτσιρίκο Γεώργιο.
- Αλιευτικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η ΤΣΙΠΟΥΡΑ» με εκπρόσωπο τον Παρδάλη Αθανάσιο και αναπληρωτή τον Κουγιώνη Χριστόδουλο.
- Αλιευτικός Σύλλογος Νικήτης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με εκπρόσωπο τον Βλιάλη Χρήστο και αναπληρωτή τον Κανατά Αθανάσιο.
- Αγρτοτικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου με εκπρόσωπο τον Παρδάλη Γεώργιο και αναπληρωτή τον Κυριαζή Δημήτριο.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σιθωνίας.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 το άρθρο 76 του Ν.3852/10
 την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 την υπ’ αριθ. 21/2011  Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε Κανονισμός Διαβούλευσης
 τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους
 την κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Σιθωνίας , ως ακολούθως:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης και Αντιπρόεδρος ο Παπάγγελος Ιωακείμ.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σιθωνίας,  ορίζεται ως ακολούθως:

1. Προύλφια Χρήστο-Άγγελο, εκπρόσωπος Σωματείου Ιδιοκτητών & Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Αγ.Νικολάου-Μεταγγιτσίου-Πυργαδικίων «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»  με αναπληρωτή του τον Σταμούδη Στάμο.
2. Βαλαχή Ιωάννη εκπρόσωπος, Σωματείου Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Ν.Μαρμαρά με αναπληρώτρια του την Μαυρουδή Αντωνία.
3. Μάντσιο Αθανάσιο εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου Νικήτης «ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ» με αναπληρωτή τον Λάμπο Αστέριο.
4. Καλαϊτζή Αθανάσιο εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» Ν.Μαρμαρά με αναπληρωτή την Παπαδοπούλου Λεμονιά.
5. Καραβασίλη Βασιλική εκπρόσωπος Νομαρχιακού Σύλλογου «Η ΑΓΑΠΗ» Ατόμων- Γονέων- Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων με Αναπηρία Ν.Χαλκιδικής με αναπληρωτή την Σουνά Αθηνά.
6. Κονδυλιάνο Αθανάσιο εκπρόσωπο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Νικήτης με αναπληρωτή τον Πλασταρά Νικόλαο.
7. Καζάκα Σουζάνα  εκπρόσωπο, Σύλλογος Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών Σάρτης με αναπληρωτή την Αντωνίου Μαρία.
8. Γ.Α.Σ «ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» με εκπρόσωπο την Γκαλή Γιαννούλα με αναπληρωτή τον Παλιογιάννη Απόστολο.
9. Λαθούρη Πάργα Μαρία εκπρόσωπο Σύλλογος Γυναικών Συκιάς «Η ΤΟΡΩΝΗ» με αναπληρωτή την Κατερίνα Καλημέρη.
10. Λειβαδιώτου Αναστασία εκπρόσωπο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ» με αναπληρωτή Βυθούλκα Αναστάσιο.
11. Αλεξόπουλο Ευστράτιο εκπρόσωπο Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ν.Μαρμαρά με αναπληρωτή τον Μαλλίνη Άγγελο.
12. Γκουβέλα Μαρία εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Συκιάς με αναπληρωτή την Δεληαγγέλου Ειρήνη.
13. Γεωργακούδα Λάμπρο εκπρόσωπο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Νικήτης «Η ΠΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗ» με αναπληρωτή την Τραμουντάνη Άννα.
14. Βρασταμνό Γεώργιο εκπρόσωπο Ομάδα Πυροπροστασίας Εθελοντών (ΟΠΕΑΝ) «Ο ΙΤΑΜΟΣ» με αναπληρωτή τον Ρίτσιο Γεώργιο.
15. Πέππα Θώμα εκπρόσωπο Ομάδα Εθελοντών Πυροπροστασίας και Προστασίας της Φύσης «ΔΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ» με αναπληρωτή τον Παταρά Δημήτριο.
16. Πετσάβα Νικόλαο εκπρόσωπο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης «Η ΑΦΙΣΙΑ» με αναπληρωτή την Λαθούρη Καλή.
17. Ζαφείρη Χρήστο του Αστερίου εκπρόσωπο Αθλητικός Σύλλογος «ΘΥΕΛΛΑ» Μεταγγιτσίου με αναπληρωτή τον Παγώνη Άγγελο.
18. Γκιούρα Χριστόδουλο εκπρόσωπο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ» με αναπληρωτή την Βλαβή Άννα.
19. Σταμάτη Άννα εκπρόσωπο Σύλλογος Γυναικών Νικήτης με αναπληρωτή την Δούκα Άννα.
20. Θεοδωρούδη Σόνια εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Μεταγγιτσίου με αναπληρωτή την Βρούσιου Ρούλα.
21. Ηλία Μαξιούτη εκπρόσωπο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ν.Μαρμαρά «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» με αναπληρωτή τον Τζίτζιο Τριαντάφυλλο.
22. Σιδηρόπουλο Κωνσταντίνο εκπρόσωπος «Ο ΦΟΙΝΙΞ» με αναπληρωτή τον Μελισσίδη Ιωάννη.
23. Νίκο Οικονόμου εκπρόσωπος Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Ν.Μαρμαρά με αναπληρωτή τον Σταμάτη Αναστάσιο.
24. Βεγιρτζή Χρήστο εκπρόσωπο Σύλλογος «ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ» Τριστινίκας – Τορώνης- Πόρτο Κουφό και Καλαμιτσίου με την Τριανταφυλλίδου Βαρβάρα.
25. Μάντσιο Νικόλαο εκπρόσωπο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νικήτης με αναπληρωτή τον Πράτβαρης Σωτήριος.
26. Ζέππο Ιωάννη εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου- Νηπιαγωγείου Ν.Μαρμαρά με αναπληρώτρια την Γκιζγκή Αικατερίνη.
27. Σταματιάδου ζωή εκπρόσωπος Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων Σάρτης Δημοτικού Σχολείου Σάρτης με αναπληρώτρια την Αντωνίου Μαρία
28. Συρδάρη Μαγδαληνή εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Νικήτης με αναπληρωτή τον Μουστάκα Ιωάννη.
29. Μουστάκα Ιωάννη εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Νικήτης με αναπληρωτή την Ψαρρά Αναστασία.
30. Κούρα Κωνσταντίνα εκπρόσωπο Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ» με αναπληρωτή την Καραδήμου Δήμητρα.
31. Παπαδημητρίου Νικόλαο εκπρόσωπο Γυμναστικός Σύλλογος «Η ΣΙΘΩΝΙΑ» με αναπληρωτή τον Βυθούλκα Αναστάσιο.
32. Αγοραστού Άννα εκπρόσωπο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μεταγγιτσίου με αναπληρωτή την Τσιμπίδα Ελένη.
33. Λογοτριβή Χρήστο εκπρόσωπο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΣ» με αναπληρωτή την Στεφάνου -Τσομπανίδου Ελεονόρα.
34. Καραδήμο Ιωάννη εκπρόσωπο Μελισσοκομικός Συνεταιρσιμός Νικήτης με αναπληρωτή τον Τσιτσιρίκο Γεώργιο.
35. Παρδάλη Αθανάσιο εκπρόσωπο Αλιευτικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η ΤΣΙΠΟΥΡΑ» με αναπληρωτή τον Κουγιώνη Χριστόδουλο.
36. Βλιάλη Χρήστο εκπρόσωπο Αλιευτικός Σύλλογος Νικήτης «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με αναπληρωτή τον Κανατά Αθανάσιο.
37. Παρδάλη Γεώργιο εκπρόσωπο Αγροτικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου με αναπληρωτή τον Κυριαζή Δημήτριο.
38. Μαυρουδή Αντωνία , δημότης Ν.Μαρμαρά.
39. Μαρτζιβάνου Μαρία δημότης Ν.Μαρμαρά.
40. Μαξιούτη Ηλία δημότης Ν.Μαρμαρά.
41. Δαλδογιάννη Ανδρέα, δημότης Αγ.Νικολάου
42. Κατσαούνη Φιλιππία, δημότης Αγ.Νικολάου
43. Χαλκιά Άννα, δημότης Αγ.Νικολάου
44. Ανδρεάδη Γεώργιο, δημότης Σάρτης
45. Συνιώρη Μαρία, δημότης Συκιάς
46. Μυλωνά Θεόδωρο, δημότης Μεταγγιτσίου
47. Γιουβανάκη Γεώργιο, δημότης Μεταγγιτσίου
48. Παπάγγελο Ιωακείμ, δημότης Νικήτης

Γ. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010.
Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Ε. Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος, διότι δεν εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι του Πόρτο-Καρράς, καθώς υπάρχουν δύο σωματεία. Υπάρχουν προσωπικότητες στο Δήμο που μπορούν να μπουν και να βοηθήσουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 102/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                 Υπογραφές
                      Ακριβές Αντίγραφο
                          Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg