Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 119/2011

119/2011 Εκτύπωση
 

                                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις έξι (6) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1. Παπαλέξης Κων/νος
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2. Φάλκος Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλέξ.     3. Τσιάρας Εμμανουήλ
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Πράτσας Ιωάννης
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
6. Σπανός Μιχαήλ                              6. Πετρίδης Νικόλαος
7. Αναγνωστάρας Γεώργιος
8. Ψηλογιάννης Γεώργιος
9. Χριστοδούλου Νικόλαος
10. Παπαστεργίου Αχιλλέας
11. Παστογιάννης Γεώργιος
12. Μάντσιος Βασίλειος
13. Γκιώτης Νικόλαος
14. Κωστίκας Στυλιανός
15. Γιοβανούδας Βαρσάμης
16. Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
17. Γεωργιάδης Αναστάσιος
18. Γκαλή Γιαννούλα
19. Πράτσας Αγγελος
20. Κατσίκης Παναγιώτης
21. Μάλαμα Κυριακή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 3) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου, 4) κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης. Δεν παρίσταται οι Πρόεδροι Συκιάς και Σάρτης.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πετρίδης Νικόλαος, 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 3) Πράτσας Ιωάννης, 4) Φάλκος Κων/νος, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Τσιάρας Εμμανουήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων και κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε προσωρινά μετά την ολοκλήρωση του έκτου (6ου) θέματος εντός ημερησίας διατάξεως και επανήλθε στη συνεδρίαση στο δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παστογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δέκατου όγδοου (18ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Το δέκατο ένατο (19ο) θέμα συζητήθηκε στην αρχή της ημερησίας διατάξεως και ήταν παρόντες και οι δύο σύμβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 119/2011
Θέμα: 19ο    
 «Αίτηση Γιώβου για ανάκληση πρωτοκόλλου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 96/2011 απόφαση του, σύμφωνα με την οποία είχε αποφασιστεί η αναβολή του θέματος, η λήψη απόφασης από την Τοπική Κοινότητα Μεταγγιτσίου, και γνωμοδότηση από μηχανικό και νομικό σύμβουλο του Δήμου.
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.πρωτ.: 5222/15-4-2011 αίτηση του Δρόσου Γιώβου και Ελευθερίου Γιώβου, που αιτούνται την ανάκληση του υπ’ αριθμ.: 7527/1-9-2009 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής τους ως μη νόμιμη διοικητική πράξη, καθώς και την ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 87/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας που ενέκρινε την έκδοση του πρώτου πρωτοκόλλου με αριθμό 6735/20008 και που στη συνέχεια  και τα επόμενα πρωτόκολλα βασίστηκαν σε αυτή, ως μη νόμιμη διοικητική πράξη και στη συνέχεια αιτούνται τη διαβίβαση των ανακλητικών αποφάσεων στο Τοπικό Συμβούλιο Μεταγγιτσίου με το παράλληλο αίτημά τους να ανακληθούν οι υπ’ αριθμ.: 15/2007 και 04/2008 αποφάσεις του Τ.Σ. Μεταγγιτσίου με τις οποίες αποφασίστηκε η διάνοιξη δρόμου τεσσάρων μέτρων εντός των ιδιοκτησιών τους επίσης ως μη νόμιμη διοικητική πράξη. Επισυνάπτει έκθεση φωτοερμηνείας.
Ο Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός αναφέρει ότι έκανε επιτόπια αυτοψία στο χώρο και δεν μπορεί ένας δρόμος να κόβει ένα οικόπεδο διαγώνια.
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ.Κόκκινος Δημήτριος, γνωμοδοτεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. Η ανάκληση διοικητικής πράξεως λόγω πλάνης της διοικήσεως περί τα πράγματα ανάγεται σε εκτίμηση πραγμάτων δηλ. βασίζεται στην εκτίμηση της ανυπαρξίας των πραγματικών δεδομένων τα οποία αποτέλεσαν την προϋπόθεση εκδόσεως της διοικητικής πράξεως (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 227/93). Προσκομίζεται η με αριθμό 33/1976 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου.
Το λόγο έλαβαν οι δικηγόροι των αντιδίκων και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος, καθώς επίσης και ο πρώην Πρόεδρος Μεταγγιτσίου κ.Γραμμένος.
Το λόγο έλαβε επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ως τεχνικός ανέφερε ότι  ο δρόμος, που απεικονίζει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής πέραν της καλύβας ήταν και είναι δασική έκταση.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

                                                       Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ανακαλεί το υπ’ αριθμ.: 7527/1-9-2009 πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του Δρόσου Γιώβου και Ελευθερίου Γιώβου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, διότι ο δρόμος δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν συνεχίζει ο δρόμος, άμεσα να προχωρήσουμε σε τοπικό ρυμοτομικό για τη διάνοιξη δρόμου, 4) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, συμφωνεί με την άποψη του κ.Δημητρού, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, διότι όπως προκύπτει απ’ τις εξετάσεις ο δρόμος δεν υπάρχει που να συνεχίζεται είναι μέχρι το κτίσμα, δεν εξυπηρετεί κανέναν, υπάρχει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, 7) Γκιώτης Νικόλαος, 8) Φάλκος Κων/νος, 9) Μάλαμα Κυριακή, 10) Παστογιάννης Γεώργιος, 11) Αρσένης Καλλικρατίδας, 12) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ, δηλώνει παρών και η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία δηλώνει παρούσα , δεν γνωρίζει το θέμα, το δικαστήριο να αποφασίσει βάσει στοιχείων και όχι με τη γνωμοδότηση των συμβούλων που δεν γνωρίζουν αν αποφασίζουν δίκαια.
Κατά της ανάκλησης του πρωτοκόλλου είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, διότι ως μέλος το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετήσαμε την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεταγγιτσίου, πήραμε την απόφαση για διοικητική αποβολή και σε αυτή εμμένουμε. 2) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος συμφωνεί με την πρόταση του κ.Ρεβενικιώτη Δημητρίου.
3) Γιοβανούδας Βαρσάμης, διότι το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που εκδικάζεται την επόμενη εβδομάδα, εξεδώθηκε εγκύρως. Δεν έχουμε δικαίωμα να ανακαλέσουμε εφόσον εκδόθηκε εγκύρως, αλλά το δικαστήριο που εκκρεμεί η διακοπή το καθών παρών θα κριθεί αν το πρωτόκολλο εξεδώθηκε εγκύρως. Ο εκδόσας το πρωτόκολλο δεν είχε παρανομήσει κατά την έκδοσή του πρωτοκόλλου και ο Δήμος πρέπει να υποστηρίξει τα συμφέροντά του.
4) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 5) Πράτσας Αγγελος, 6) Πράτσας Ιωάννης, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 8) Τσιάρας Εμμανουήλ, 9) Κατσίκης Παναγιώτης, 10) Γκαλή Γιαννούλα, οι οποίοι υποστηρίζουν να λυθεί η υπόθεση στα δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                       Ακριβές Αντίγραφο
                              Ο Δήμαρχος

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg