Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 120/2011

120/2011 Εκτύπωση
 

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                 1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος               6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                   7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 120/2011
Θέμα: 20ο    
 «Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (κεραία στο Ν.Μαρμαρά)».

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το εικοστό (20o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 17-03-2011 αίτηση των Πέσιου Θωμά και Μερσίνη Ιωακείμ, σύμφωνα με την οποία αιτούνται την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας α) «WIND-ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.», β) «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», γ) «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», οι οποίες έχουν προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία δικών τους κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας δίχως την απαιτούμενη κατά Νόμο άδεια στη θέση «Βίγλα» του Δ.Δ.Νέου Μαρμαρά. Επισυνάπτουν τις αρ. ΑΠ. 592/36/3-2-2011, ΑΠ 592/41/3-2-2011, ΑΠ 592/45/3-2-2011 αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που επιβάλλουν στις ανωτέρω εταιρείες πρόστιμο για παράνομη εγκατάσταση κεραιοκατασκευής. Επίσης κοινοποίησαν τις αποφάσεις στην αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας για τις προβλεπόμενες από τον Νόμο ενέργειες της παρ. 5, εδάφιο ε, του Ν. 3801/2000 και του σχετικού φακέλου στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
 Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ.Κόκκινος αναφέρει ότι υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της πρώην κοινότητας Ν.Μαρμαρά και της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», για την εγκατάσταση της κεραίας,  καθώς και πρωτόκολλα κατεδάφισης για τμήμα των εγκαταστάσεων.  Το συμφωνητικό ισχύει μέχρι το 2015 για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να προβούμε σε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και του κ.Κόκκινου,

                                                  Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης που υπάρχει.
Β) Να ελεγχθεί η σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ της Κοινότητας Ν.Μαρμαρά και της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας αν μπορεί να καταγγελθεί.
Γ) Να γίνει έλεγχος-μέτρηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το Πανεπιστήμιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                                  Ο Δήμαρχος

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg