Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 128/2011

128/2011 Εκτύπωση
 

                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Μαϊου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου Σιθωνίας, της διακοπείσας στις  06/05/2011 συνεδρίασης, λόγω παρέλευσης της ώρας, όπως  ομόφωνα αποφασίστηκε από τους παρευρισκόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί της αριθμ. πρωτ. 5730/02-05-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσένης Καλλικρατίδας                1.Σπανός Μιχαήλ
2. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2. Παπαλέξης Κων/νος
3. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3. Παστογιάννης Γεώργιος
4. Λογοτριβή Ελένη                           4. Δημητρός Δημήτριος του Αστ
5. Λαθούρη Πάργα Μαρία                  5. Γκαλή Γιαννούλα
6. Αναγνωστάρας Γεώργιος               6. Κατσίκης Παναγιώτης
7. Ψηλογιάννης Γεώργιος                  7. Τσιάρας Εμμανουήλ
8. Χριστοδούλου Νικόλαος                8. Μάλαμα Κυριακή
9. Παπαστεργίου Αχιλλέας
10. Φάλκος Κων/νος
11. Μάντσιος Βασίλειος
12. Γκιώτης Νικόλαος
13. Κωστίκας Στυλιανός
14. Γιοβανούδας Βαρσάμης
15. Γεωργιάδης Αναστάσιος
16. Πράτσας Άγγελος
17. Πράτσας Ιωάννης
18. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19. Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι Συκιάς, Σάρτης, Ν.Μαρμαρά, Αγ.Νικολάου, Νικήτης και Μεταγγιτσίου.
Προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γκαλή Γιαννούλα, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Παρδάλης Γεώργιος, Πρ.Δημ.Κοιν.Αγ.Νικολάου, κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού (20ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος Δημ.Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθε στο εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Φάλκος Κων/νος, 2) Γκαλή Γιαννούλα, 3) Πράτσας Ιωάννης κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου (26ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γκιώτης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζητήσεως  του εικοστού έβδομου (27ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 128/2011
Θέμα: 28ο    
 «Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και εξουσιοδότηση Δημάρχου».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το εικοστό όγδοο (28o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το  υπ’ αριθμ.: 256/15-04-2008 συμβόλαιο ανταλλαγής ακινήτων του συμ/φου Συκιάς Κυριακίδη Παρασκευά, που αφορά σε δύο οικόπεδα που βρίσκονται ενός οικισμού Συκιάς το μεν πρώτο με ΚΑΕΚ 490690301165, εμβαδού 113 τ.μ. που ανήκε στην κυριότητα του Δήμου Τορώνης και το δεύτερο με ΚΕΚ 490690301055, εμβαδού 102 τ.μ., που ανήκε στην κυριότητα του Παπανικολάου Νικολάου του Στάμου. Σύμφωνα με το παραπάνω συμβόλαιο ανταλλαγής, νόμιμα μεταγραμμένου στον Τ. 452 αρ. 53, ο Δήμος Τορώνης παραχώρησε την κυριότητα του με ΚΕΚ 490690301165 οικοπέδου του στον Παπανικολάου Νικολάου του Στάμου, σε αντάλλαγμα του με ΚΑΕΚ490690301055 οικοπέδου, που παραχώρησε στο Δήμο Τορώνης. Το παραπάνω συμβόλαιο ανταλλαγής μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Συκιάς Χαλκιδικής στις 26-9-2008, τόμος 452 και αρ.53, αλλά δεν καταχωρήθηκε στα κτηματολογικά φύλλα των με ΚΑΕΚ 490690301165 και 490690301055 οικοπέδων στα οποία αναφέρεται.
Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει διόρθωση των ανωτέρω κτηματολογικών εγγραφών και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει την υποβαλλόμενη αίτηση χωρικής μεταβολής.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίζει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,
                                               Αποφασίζει Ομόφωνα

Να κατοχυρωθεί το υπ’αριθμ.: 256/2008 συμβόλαιο ανταλλαγής οικοπέδου στα με ΚΑΕΚ 490690301165 και 490690301055 κτηματολογικά φύλλα των βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Συκιάς Χαλκιδικής, ώστε α) κύριο του με ΚΑΕΚ 490690301165 οικοπέδου, εμβαδού 113 τ.μ. να φαίνεται ο Νικόλαος Παπανικολάου του Στάμου και της Τριανταφυλλιάς, με τίτλο κτήσης το υπ’ αριθμ.: 256/2008 συμβόλαιο ανταλλαγής, νόμιμα μεταγραμμένου στον Τ.452 αρ.53 στις 26-9-2008 και β) κύριος του με ΚΑΕΚ 490690301055 οικοπέδου, εμβαδού 102 τ.μ. να φαίνεται ο Δήμος Τορώνης, με τίτλο κτήσης το παραπάνω συμβόλαιο.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να υπογράψει την υποβαλλόμενη αίτηση χωρικής μεταβολής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                                Ο Δήμαρχος


 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg