Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 30

Απόφαση Δημάρχου 30 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νικήτη 15/2/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                    Αριθμός Πρωτ: -1646-

                                                                                    Αριθμός Απόφ: 30/2011

Ταχ. Δ/νση:630 88 Νικήτη           

Τηλέφωνο:2375350100                           

FAX:(23750) 23244

 

Θεμα: Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων                               του Δήμου Σιθωνίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμό οικ.3373/390/20.03.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης πεί καθορισμού διαδικασίας επισκευής ,συντηρήσεως αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου ,των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349) ,όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489) καθορίζεται η διαδικασία επισκευής ,συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ . Ειδικότερα για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων του ΟΤΑ που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια πλην της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης και που δεν διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων απαιτείται ως ουσιώδες δικαιολογητικό της  πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης ,η έκδοση δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος από το Γραφείο Κίνησης της αρμόδιας Νομαρχίας και ήδη Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2503/1997 ή εφόσον έχει συγκροτηθεί από το Γραφείο Κίνησης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ ( 15/14.02.2008/1646 απόφαση Δημάρχου Σιθωνίας)  .Στην εν λόγω εντολή αναγράφονται ,περιληπτικά στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή της επισκευής ,οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά ,αντίτυπο του οποίου πρέπει να παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή

2.      Την ανάγκη συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου ,από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός εφ’ όσον υπάρχει.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Α. Συγκροτούμε την επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σιθωνίας η  οποία αποτελείται από τους υπαλλήλους:

 

1.Αναγνωστάρα  Ιωάννη  του Πέτρου κλάδου ΠΕ 33 Γεωλόγων με βαθμό Α’

2.Ευθυμίου Δήμο του Ευθυμίου  κλάδου ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων με βαθμό  Δ’

3.Κανατά  Νικήτα  του Δημητρίου κλάδου ΔΕ 30 Τεχνιτών Υδρευσης με βαθμό Δ’

 

Β. Το έργο της ανωτέρω επιτροπής η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου».

 

 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

             ΤΖΙΤΖΙΟΖ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg