Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Αποφαση Δημάρχου 37

Αποφαση Δημάρχου 37 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νικήτη, 09/03/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                             Αριθ.Αποφ. 37/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                  Αριθ.Πρωτ-2509-

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Σιθωνίας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.      τις διατάξεις του Ν. 3882/2010

2.      την ΚΥΑ 53136/2010

3.      την Εγκύκλιο αριθμ. 19 του ΥΠΕΣΑΗΔ

4.      την εγκύκλιο Ο.Κ.Χ.Ε. 864/252 οικ./28.02.2011

5.      τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.

6.      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Α. Το Κομβικό Σημείο Επαφής του Δήμου Σιθωνίας είναι τετραμελές (4) συλλογικό όργανο και αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Σιθωνίας.

 

1. Συγκροτείται το ΚΟΣΕ Δήμου Σιθωνίας και ορίζονται μέλη αυτού οι κατωτέρω:

α) Καραδήμου Δήμητρα, Τ.Ε. Πολιτικών Δομικών Έργων με Β' βαθμό, με αναπληρωτή τον  Αναγνωστάρα Ιωάννη, Π.Ε. Γεωλόγων με Α' βαθμό.

β) Παπαζαχαρία Αρίστο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Δ' βαθμό, με αναπληρωτή τον  Μαντσιο Ιωάννη ,Π.Ε. Λογιστών με Γ' βαθμό

γ) Κοτσάκη Θεοδώρα, Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού με Δ' βαθμό με αναπληρώτρια την Κωτσίδη Αικατερίνη, Δ.Ε. Διοικητικό.

δ) Παραλίκα Θεοδόσιο, Δ.Ε. Διοικητικό με Α’ βαθμό με αναπληρωτή τον Γκιζγκή Χρήστο Δ.Ε. Διοικητικό με Α’ βαθμό

 

2. Πρόεδρος του  ΚΟΣΕ Δήμου Σιθωνίας ορίζεται ο Παπαζαχαρίας Αρίστος, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με Δ' βαθμό, με αναπληρώτρια την Καραδήμου Δήμητρα, Τ.Ε.Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό.

 

3. Γραμματέας του ΚΟΣΕ Δήμου Σιθωνίας ορίζεται η Χαλκιά Κυριακή ΔΕ Διοικητικών, με αναπληρώτρια την Ζερβοπούλου Αναστασία, ΔΕ Διοικητικών.

 

4. Η θητεία των μελών του ΚΟΣΕ  ορίζεται 2ετής.


Β. Λειτουργία του ΚΟΣΕ

1. Το «ΚΟΣΕ» συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του «ΚΟΣΕ» τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του «ΚΟΣΕ » στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ».

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου Σιθωνίας. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών του «ΚΟΣΕ» δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3242/2004 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ (ΦΕΚ102/Α/24.05.2004) και της κατ' εξουσιοδότηση του αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη (ΦΕΚ539/Β/21.04.2005)

3. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους της παρ. 7 του παρόντος άρθρου Β.

4. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του «ΚΟΣΕ» μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά.

5.       Οι αποφάσεις του «ΚΟΣΕ», λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.

6.       Για τις συνεδριάσεις του «ΚΟΣΕ» τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

7. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο.

8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Τζίτζιος Τρ.Ιωάννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΧΕ)

 

Εσωτερική Κοινοποίηση:

- τα μέλη του ΚΟΣΕ

Καραδήμου Δήμητρα

Ζερβοπούλου Αναστασία

Παπαζαχαρία Αρίστο

Μαντσιο Ιωάννη

Κοτσάκη Θεοδώρα

Κωτσίδη Αικατερίνη

Παραλίκα Θεοδόσιο

Γκιζγκή Χρήστο

Χαλκιά Κυριακή

Αναγνωστάρα Ιωάννη

 

 

 

Πίνακας στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ΚΟΣΕ Δήμου Σιθωνίας

 

 

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

Ταχ. Δ/νση

1

Καραδήμου Δήμητρα

2375350113

dimkaradimou@yahoo.gr

Νικήτη Χαλκιδικής 63088

2

Αναγνωστάρα Ιωάννη

2375350115

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Νικήτη Χαλκιδικής 63088

3

Παπαζαχαρία Αρίστο

2375350216

aris1109@otenet.gr

Συκιά Χαλκιδικής 63072

4

Μαντσιο Ιωάννη

2375350114

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Νικήτη Χαλκιδικής 63088

5

Κοτσάκη Θεοδώρα

2375350112

kotsakidora@hotmail.com

Συκιά Χαλκιδικής 63072

6

Κωτσίδη Αικατερίνη

2375350202

Aikaterini.kotsidi@0907.syzefxis.gov.gr

Συκιά Χαλκιδικής 63072

7

Παραλίκα Θεοδόσιο

2375350200

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Συκιά Χαλκιδικής 63072

8

Γκιζγκή Χρήστο

2375071242

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Ν.Μαρμαρά Χαλκιδικής 63081

9

Ζερβοπούλου Αναστασία

2375350118

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Νικήτη Χαλκιδικής 63088

10

Χαλκιά Κυριακή

2375350118

dimsithonias@hal.forthnet.gr

Νικήτη Χαλκιδικής 63088


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg