Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow Απόφαση 8

Απόφαση 8 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης

 

Στη Σάρτη και στο κοινοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00μμ, συνήλθε το Τοπικό Συμβούλιο, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την  20/24-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών {3} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία{3}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος                ουδείς      

2.Λαθούρη Καλή

3. Κωτσάκης Ιορδάνης

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 8/2011.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αιτήσεις πολιτών ».

Θέμα: 3ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)      Την υπ΄αριθμ.3394/29-03-2011 αίτηση, του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 270 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το ξενοδοχείο «Πόντος», για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες.

2)      Την υπ΄αριθμ. 3562/23-03-2011 αίτηση, της KISSOVA INGRIDA, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση χώρου, για την τοποθέτηση πάγκου, μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Σάρτης, για πώληση μπιζού.

3)      Την υπ΄αριθμ. 2627/11-03-2011 αίτηση, της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου, αιγιαλού και παραλίας, 20τ.μ.για την τοποθέτηση για ενοικίαση σκαφών και θαλασσίων σπορ και 50τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρέλες, ως χώρος  αναμονής των πελατών, στην Σάρτη αμέσως μετά το μικρό γήπεδο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

4)      Την υπ΄αριθμ. 55/17-08-2010 αίτηση, του Τσιγγόπουλου Γεώργιου του Δημητρίου, σύμφωνα μα την οποία αιτείται, παραχώρηση χώρου 12 τ.μ., απέναντι από το κατάστημά του ( στο χώρο που βρισκόταν το παλιό περίπτερο), στη Σάρτη για την ανάπτυξη τεσσάρων τραπεζοκαθισμάτων.

5)      Την υπ΄αριθμ. 3599/01-04-2011 αίτηση, του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη, σύμφωνα με την οποία αιτείται, επέκταση δικτύου ΦΟΠ, στην οικοδομή του.     

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει

 

Ανά αίτηση τα εξής:

 

1) Για την αίτηση του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου, ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, 270 τ.μ. στην παραλία Σάρτης μπροστά από το ξενοδοχείο «Πόντος», για την τοποθέτηση ομπρέλες και ξαπλώστρες.

2) Για την αίτηση της KISSOVA INGRIDA, ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, για την τοποθέτηση πάγκου, μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Σάρτης, για πώληση μπιζού.

3)   Για την αίτηση της Κολόβη Μαγδαληνής του Αθανασίου, ομόφωνα εγκρίνει την παραχώρηση  χώρου, 20τ.μ.για την τοποθέτηση για ενοικίαση σκαφών και θαλασσίων σπορ, στην Σάρτη αμέσως μετά το μικρό γήπεδο, σε απόσταση περίπου 500  μέτρων.

Για τα 50τ.μ., ομόφωνα δεν εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, για την τοποθέτηση ομπρέλες, ως χώρος  αναμονής των πελατών, στην Σάρτη αμέσως μετά το μικρό γήπεδο, σε απόσταση περίπου 500  μέτρων.

4)   Για την αίτηση του Τσιγγόπουλου Γεώργιου του Δημητρίου, κατά πλειοψηφία,  δεν εγκρίνει την παραχώρηση χώρου, 12 τ.μ., απέναντι από το κατάστημά του ( στο χώρο που βρισκόταν το παλιό περίπτερο), στη Σάρτη για την ανάπτυξη τεσσάρων τραπεζοκαθισμάτων.

Υπέρ είναι ο πρόεδρος Τσελεπής Ανέστης.

Κατά είναι οι Τοπικοί Σύμβουλοι: α) Λαθούρη Καλή και β) Κοτσάκης Ιορδάνης, οι οποίοι ψηφίζουν αρνητικά ως προς την παραχώρηση του χώρου, διότι θεωρούν ότι είναι αντιαισθητικά να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στο χώρο του ηρώου.

5) Για την αίτηση του Φειδάκη Φίλιππου του Ορέστη, ομόφωνα εγκρίνει την επέκταση δικτύου ΦΟΠ, στην οικοδομή του.    

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg