Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 11

Απόφαση 11 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 23 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 10/18-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ουδείς      

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Γεώργιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 11/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Αίτηση για χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας στην Αγριδιά, της Δριστάρη Μαγδαληνής.»

 

Θέμα:6ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1γ, του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  στις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να προτείνει τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες  εμπορικές δραστηριότητες, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.

            Θέτει υπόψη του Σ.Δ.Κ. την υπ΄αριθμ.:  6800/20-10-2010 αίτηση της Δριστάρη Μαγδαληνής του Κωνσταντίνου, η οποία προτίθεται να λειτουργήσει στάσιμη καντίνα στην περιοχή Αγριδιά, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1γ, του Ν.3852/2010

2.      Την ανωτέρω αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Προτείνει τη θέση, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στην περιοχή Αγριδιά, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας.

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας στην Δριστάρη Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου.

Διαβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                            


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg