Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 14

Απόφαση 14 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 31 Μαρτίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την 19/31-03-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε{5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος               ουδείς      

2.Κοντού Ελένη

3.Ανδριανούδης Γεώργιος

4.Δραγάνης Αλέξανδρος

5.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 14/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Καθαρισμός ρεμάτων.»

 

Θέμα:1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

  Τα ρέματα είναι γεμάτα με φερτά υλικά και με οποιαδήποτε νεροποντή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλημμυρών στην περιοχή. Για το λόγo αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθαρισμός ρεμάτων, για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.Προτείνει ότι πρέπει να καθαριστεί το κεντρικό ρέμα, της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς. Ο Κύριος Μαχαιράς πρότεινε να καθαρίσει το ρέμα, από το Γυμνάσιο μέχρι τη στροφή στο κατάστημα με την επωνυμία «RIVER», του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, αφιλοκερδώς. Επίσης και ο Αρεπαντής Κωνσταντίνος του Γεωργίου, πρότεινε να καθαρίσει αφιλοκερδώς, κομμάτι του κεντρικού ρέματος, από τη θέση Παραλία Συκιάς εώς και τετρακόσια μέτρα πάνω.     

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

να καθαριστεί το κεντρικό ρέμα να το καθαρίσει ο Μαχαιράς από το Γυμνάσιο μέχρι τη στροφή στο κατάστημα με την επωνυμία «RIVER», του Καλημέρη Δήμου του Αθανασίου, αφιλοκερδώς, καθώς επίσης και ο   Αρεπαντής Κωνσταντίνος του Γεωργίου,  να καθαρίσει αφιλοκερδώς, κομμάτι του κεντρικού ρέματος, από τη θέση Παραλία Συκιάς εώς και τετρακόσια μέτρα πάνω.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                            


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg