Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 18

Απόφαση 18 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 6/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 29 Απριλίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 16:00 μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την 27/29-04-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος            1.Ανδριανούδης Γεώργιος  

2.Κοντού Ελένη                                      2.Δραγάνης Αλέξανδρος

3.Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας κύριος Κυπαρίσσης Ντέμπλας ,η κυρία  Μαρία Λαθούρη Πάργα Αναπληρώτρια Αντιδημάρχου καθώς και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 18/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Προβλήματα που προκύπτουν  με την έλλειψη γιατρών στη Δημοτική Κοινότητα »

 

Θέμα:1ο

 

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το παραπάνω πρώτο (1ο) και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

             Επειδή η περιοχή μας είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένη από το πλησιέστερο Κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, λόγω του κακού οδικού δικτύου και των μεγάλων αποστάσεων χρειάζεται μία ώρα με ιδιωτικό όχημα να μετακινηθεί ασθενής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έτσι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων και δεδομένου ότι τους καλοκαιρινούς μήνες η περιοχή μας κατακλύζεται από χιλιάδες επισκέπτες ο πληθυσμός αυξάνεται και η ανάγκη να υπάρχει ιατρική κάλυψη είναι ακόμη μεγαλύτερη . Για τον λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια χρειάζεται προκειμένου να υπάρχει ιατρική περίθαλψη στην περιοχή μας για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κινδύνου για την εξυπηρέτηση των Δημοτών μας καθώς και των επισκεπτών που θα βρεθούν στην περιοχή μας .

            Συμπληρώνοντας ο κύριος Ντέμπλας Κυπαρίσσης ,Αντιδήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας αναφέρει ότι πρέπει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει θετικά ώστε να γίνουν οι περαιτέρω ενέργειες για να διαμαρτυρηθούμε εγγράφως στα αρμόδια Υπουργεία  καθώς επίσης να ζητήσουμε από Νομικό να ερευνήσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες στον Πρόεδρο του Νοσοκομείου και στον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου για την έλλειψη γιατρών και για το μη γενομένων εφημεριών από τους γιατρούς στην Δημοτική Κοινότητα Συκιάς

            Συμπληρώνοντας η κυρία Μαρία Λαθούρη Πάργα ,Αναπληρώτρια Αντιδημάρχου λέει ότι πρέπει να γίνει Λαϊκή συνέλευση για να ενημερωθεί ο κόσμος για το παραπάνω πρόβλημα καθώς και να καλυφθεί η συνέλευση  από  τα Μ.Μ.Ε .    

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις προτάσεις του κυρίου Ντέμπλα Κυπαρίσση και κυρίας Μαρίας Λαθούρη Πάργας

Αποφασίζει ομόφωνα

 

να γίνουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα για την  λύση του μεγάλου προβλήματος.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  18/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                            


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg