Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Απόφαση 19

Απόφαση 19 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 27Μαϊου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/23-05-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                ----------- 

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 19/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Οριοθέτηση ρέματος 26 στο Καλαμίτσι Συκιάς ».

 

Θέμα: 1ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Θα πρέπει να γίνει οριοθέτηση του ρέματος 26 στο Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την ρυμοτόμηση, τα σχέδια και την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Χαλκιδικής, όπως μας έχουν διαβιβαστεί.    

 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου καθώς και την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Χαλκιδικής

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Συναινεί να γίνει οριοθέτηση του ρέματος 26 στο Καλαμίτσι της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την ρυμοτόμηση, τα σχέδια και την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Χαλκιδικής, όπως μας έχουν διαβιβαστεί. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg