Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά arrow Απόφαση 8

Απόφαση 8 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 2/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 19/2/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 11.00π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 1/15-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 6Ο  -  αίτηση Ανδρέα Καπλάνη για κλάδευση ατόμου πεύκης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2011:

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε την από 7-2-2011 αίτηση του Καπλάνη Ανδρέα του Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία ζητά από την Δημοτική Κοινότητα να προβεί στην κλάδευση ατόμου πεύκης, που φύεται σε Κοινοτική έκταση (πάρκο) και παρουσιάζει επικίνδυνη κλίση.  Στην αίτηση αναφέρεται πως υπάρχει κίνδυνος πτώσης του πεύκου και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων πεζών, αυτοκινήτων αλλά και της περιουσίας του ( ενοικιαζόμενα δωμάτια)

    Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ο Πρόεδρος εξήλθε της αίθουσας συνεδρίασης, λόγω κωλύματος ( γιος του αιτούντα)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Θεωρεί το θέμα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Καπλάνη Ανδρέα του Γεωργίου.

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ

 

(Τ.Σ.) ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg