Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά arrow Απόφαση 10

Απόφαση 10 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 3/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 29/3/2011, ημέρα Σάββατο  κ ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 12/24-3-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1.  Καπλάνης Γεώργιος
  2. Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     
  3. Πέσιος Θωμάς
  4. Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.  Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2Ο  -  αίτηση Βαλαχή Δημητρίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε την από 14/3/2011 αίτηση του Βαλαχή Δημητρίου του Κων/νου.  Κατοίκου Ν. Μαρμαρά σύμφωνα με την οποία ζητά την παραχώρηση μίας θέσης για παρκάρισμα μπροστά από τη οικία του, ώστε να μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητο του,  καθότι είναι ασθενής και πρέπει συνεχώς να μετακινείται.

    Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

    Αποδέχεται το αίτημα του δημότη μας κ. Βαλαχή Δημητρίου του Κων/νου και παραχωρεί μια (1) θέση ΠΑΡΚΙΝΚ,  μπροστά από την οικία του, υπό τον όρο ότι δεν θα προβεί σε σταθερή κατασκευή.

    Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg