Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου arrow Αποφαση 10

Αποφαση 10 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 3/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής  

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας  

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 7 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 13/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

 

Θέμα 2ο «Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011»

Αρ. Απόφ.: 10

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Ο Δήμος Σιθωνίας με το 1391/9-2-2011 έγγραφο του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4  του Ν.3852/2010, ζητά από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του στα πλαίσια της Σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα έτους 2011 κατά θεματική ενότητα

Α)ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

1.- Δημιουργία αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκά.

2.-Δημιουργία χώρων στάθμευσης.

3.-Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας.

4.-Κατασκευή φραγμάτων.

5.-Βελτίωση ποιότητας νερού.

6.-Αντικαταστάσεις σωλήνων αμιάντου.

 

Β)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

1.-Συνέχιση του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

2.-Οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων.

3.-Εξωραϊσμός σχολείων.

4.-Παραμονή των ΕΛΤΑ.

5.-Κατασκευή αμφιθεάτρου στη θέση Πύργος για την υλοποίηση πολιτικών εκδηλώσεων.

6.-Κατσκευή στεγάστρου στις κερκίδες του γηπέδου Αγίου Νικολάου.

7.-Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δημοτικό Σχολείο.

8.-Κατασκευή κωπηλατικού κέντρου στη Μπάρα.

 

Γ)ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

1.-Ενίσχυση τουριστικής προβολής της περιοχής μας.

2.-Συμμετοχή του Δήμου σε Ελληνικές εκθέσεις και εκθέσεις του Εξωτερικού.

 

Δ)ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

1.- Δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας.

2.-Ενίσχυση του Δήμου με τακτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg