Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου arrow Αποφαση 20

Αποφαση 20 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                   

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

          Από το πρακτικό της 5/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

                           Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας 

 

 

           Στον Άγιο Νικόλαο, σήμερα  Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 και ώρα 8 μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την 33/4-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Παρδάλης Γεώργιος                                                                           Κανείς

2.Δημητρός Αθανάσιος

3.Κατσαούνη Φιλιππία

4.Ευαγγελινός Αθανάσιος

5.Γιαννέλης Νικόλαος

 

  

Θέμα 1 «Ποιότητα πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου»

Αρ. Απόφ.: 20

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γρηγοριάδου Αναστασία  Δημοτική υπάλληλο.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε ως κατωτέρω επί του παραπάνω θέματος:

Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου με την από 4/4/2011 αίτηση τους ζήτησαν τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης για το θέμα που προέκυψε με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου.

Επίσης ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου αλλά και να γίνουν  έργα που θα βελτιώσουν την ποσότητα.

Είναι επιτακτική η ανάγκη τοποθέτησης χλωριοτών η  αποσιδήρωση του νερού της γεώτρησης του Νιπόταμου για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και η αποκατάσταση των ζημιών στο φράγμα για τη ενίσχυση της ποσότητας.  

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

Να προχωρήσει ο Δήμος άμεσα σε ενέργειες αλλά και έργα για τη βελτίωση την ποιότητας αλλά και της ποσότητας του πόσιμου νερού της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Νικολάου με τοποθέτηση χλωριοτών, αποσιδήρωση του νερού της γεώτρησης του Νιπόταμου, και αποκατάσταση των ζημιών στο φράγμα. 

.

 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                                         Η παρούσα έλαβε αριθμό 20/2011

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                    ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg