Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά arrow Αποφαση 22

Αποφαση 22 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό της 5/2011 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δημοτικής   Κοινότητας.

 

Στον Ν.Μαρμαρά και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά σήμερα την 24/5/2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00μ.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 29/20-5-2011 πρόσκληση της Προέδρου της Δ.Κ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Δ. Ν.Μαρμάρα  και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πριν από την συνεδρίαση η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα

πέντε (5)

 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Καπλάνης Γεώργιος

2.Μαρτζιβάνου Μαρία                                            -------------------------                                     

3.Πέσιος Θωμάς

4.Φερενίδου Πολυξένη                                        ο οποίοι δεν προσήλθαν

5.Σταυροπούλου Στυλιανή                                  αν  και νόμιμα κλήθηκαν

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Χρήστος Γκιζγκής υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 9Ο  -  Διοργάνωση κολυμβητικού διάπλού ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, 

                     υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας, της Δημοτικής Κοινότητας  

                     Ν. Μαρμαρά και Συλλόγων – φορέων Ν. Μαρμαρά.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2011

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε  ότι πρόκειται να διοργανωθεί κολυμβητικός διάπλους          ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθώνιας, της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μαρμαρά και Συλλόγων Φορέων του Ν. Μαρμαρά.

Πρόκειται να διεξαχθεί στις 26/6/2011. Σκοπός του αγώνα αυτού είναι η διάδοση του αθλητισμού στους ωέους και η γνωριμία με τα καταγάλανα νερά του Τορωναίου  Κόλπου.  Οραματιστής και διοργανωτής αυτού του αγώνα είναι ο δάσκαλος Χριστόφορος Μπατζής.  Συνδιοργανωτής και αρωγός αυτής της δύσκολης προσπάθειας θα είναι η Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαρμαρά.

 

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του ότι σκοπός του αγώνα αυτού είναι η διάδοση του αθλητισμού στους νέους

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επιχορήγηση της διοργάνώσης του αγώνα.

 

Αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ

        (Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                    ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg