Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά arrow Απόφαση 25

Απόφαση 25 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                                                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

 

                                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  6/2011  της συνεδριάσεως  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας

 Στον  Ν.Μαρμαρά, σήμερα  Δευτέρα 6   Ιουνίου  2011  και  ώρα  12 μ.μ.  στο  γραφείο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά, του  Δήμου  Σιθωνίας  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.Μαρμαρά  του  Δήμου  Σιθωνίας,  ύστερα  από  την  39/2-6-2011     πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας, που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη  σύμφωνα  με  το άρθρο  88  του  Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία, δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  βρέθηκαν  παρόντα  τα  παρακάτω  πέντε  (5)  μέλη:

 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καπλάνης  Γεώργιος                                                                         Κανείς

2.Μαρτζιβάνου   Μαρία

3.Πέσιος   Θωμάς                                                                                                                                                    

4.Σταυροπούλου   Στυλιανή

5.Φερενίδου  Πολυξένη

Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  τον  κ.  Γκιζγκή  Χρήστο  Δημοτικό  Υπάλληλο.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε   το παρακάτω    θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

 

Αριθμός  θέματος: 3ο     <  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  μουσικής   (ανανέωση  για  το  έτος  2011)  στον  Π. Ευθυμίου-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  με  την  επωνυμία  STADIUM  για   το  κατάστημα  του ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ    στη  Δ/Κ  Νέου  Μαρμαρά>    

Αριθμός  Απόφασης: 25

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε ότι  σύμφωνα   με  τις  παραγράφους  α΄  και  β΄   του  άρθρου  83  του  Ν.3852/2010 <Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης –Πρόγραμμα   Καλλικράτης>  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας: α)Αποφασίζει  για  την  προέγκριση  ίδρυσης ή  εγκατάστασης  καταστημάτων , επιχειρήσεων  και  λοιπών  δραστηριοτήτων  ,σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  β)Αποφασίζει  για  την  χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  .

Αμέσως  μετά  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας.

α)Την  αρ.πρωτ.7794/31-5-2011  αίτηση  του  Π.Ευθυμίου-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  για  την χορήγηση  άδειας λειτουργίας  μουσικής  (ανανέωση  για το  έτος  2011)  στο  κατάστημα  του,  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ/Κ  Ν.Μαρμαρά

β)Την  αρ.πρωτ.  7528/07-10-2010  άδεια  ίδρυσης  -λειτουργίας  καταστήματος.

γ)Την  αρ.πρωτ. 8031/3-8-2010   άδεια  λειτουργίας  μουσικής 

δ)Την  αρ.576527/21-4-2011    βεβαίωση  της  ΑΕΠΙ

ε)Το  αρ.678/30-5-2011           διπλότυπο  είσπραξης

στ)Τα  λοιπά  δικαιολογητικά  του φακέλου

Στη  συνέχεια  ανέφερε  ότι  η  Δ/νση  Υγείας  και  Πρόνοιας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Χαλκιδικής  με  το υπ  αριθμ. 10/4769/2007  έγγραφο  μας  κάνει  γνωστό  ότι  μετά  από  Υγειονομική  έρευνα  αρμοδίων  οργάνων  της  Υπηρεσίας  (Εποπτών  Δημόσιας  Υγείας)  ο  αναφερόμενος  μπορεί  να  πάρει  άδεια  όπως  στο  θέμα  για  το  κατάστημα  του  αφού  πληρεί  τους  όρους  του  άρθρου  37  της  Α1β/8577/83  Υγειονομικής  Διάταξης  με την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι όροι    και  κάλεσε  στη συνέχεια  το  Συμβούλιο  όπως 

Α) Προβεί  σε  λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  συνοδεύουν  την  αίτηση .

Β)Αποφασίζει  για την  έγκριση  ή  μή  της  χορήγησης  άδειας  λειτουργίας  μουσικής  υπό  του  αιτούντος.

Γ)Εξουσιοδοτήσει  τον  Δήμαρχο, για την  έκδοση  της  άδειας.

Το Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση   και  έχοντας  υπόψη   την  εισήγηση  του Προέδρου  και  τις διατάξεις  του  Ν.3852/2010.

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1)Εγκρίνει   τη  χορήγηση  ΑΔΕΙΑΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ  (Ανανέωση  για  το  έτος  2011),στον  Π.Ευθυμίου –ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ,στο  κατάστημα  ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  της  Δ.Κ.  Ν.Μαρμαρά , με  την  διατήρηση  του  δικαιώματος  της  ανάκλησης  της, σε  περίπτωση  μη εφαρμογής  και  καταστρατηγήσεως  υγειονομικών  διατάξεων  και  κανονιστικών  αποφάσεων  του  Δήμου.

2)Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  του  Δήμου  για  την  έκδοση  (χορήγηση)  άδειας.

 

  Η παρούσα  απόφαση  έλαβε  αριθμό  25/2011

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  πρακτικό,  υπογράφεται  ως   κατωτέρω :

 

    Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Τα  μέλη

(Τ.Σ.)  ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                             ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

 

                                             Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           

 

 

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg