Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 40

Απόφαση Δημάρχου 40 Εκτύπωση
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 10/03/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                Αριθμ. Πρωτ.:2682
630 88 ΝΙΚΗΤΗ                               

Αριθμός Απόφασης.:40/2011

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (εντός Γυμνασίου) στην ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ ΑΣΙΜΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  (αντικατάσταση λόγω μεταβίβασης)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2)    Τις διατάξεις του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)
«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».
      3)  Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             
            Υγειονομικής Διάταξης.
      4)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων
            λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και
            κέντρων διασκέδασης ‘όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 
            457/90, 282/98, 257/01, 264/03.
      5)  Την αριθμ.: 2136/28-2-011 αίτηση της  ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ ΑΣΙΜΙΝΑ του 
            ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
      6)  Την αριθμ.: 6854/29-06-2001 άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
            Καταστήματος ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (εντός Γυμνασίου)  στο όνομα της  
            Μποδούρη Συμέλας.
                                                      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ» (εντός Γυμνασίου) στην ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ ΑΣΙΜΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρα, του Δήμου Σιθωνίας.
Το κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή.  Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

                                                                                    Ο Δήμαρχος
Κοινοποίηση
1)    Δ/νση Υγείας
2)    Α.Τ. Αγίου Νικολάου
        3)  Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου                                    ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg