Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 44

Απόφαση Δημάρχου 44 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη    15-03-2011

   ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                  ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ:  -2772-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 44/2011

                           

Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων / αρμοδιοτήτων και λειτουργικού οργανογράμματος Δ.Σιθωνίας»

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ’αριθμ.22867/ΕΥΘΥ984 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι­στικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, Τεύχος β’ 792/8-06-2010, «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013».

2.Την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας  από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1.     Την κατανομή προσωπικού, ανάθεσης καθηκόντων / αρμοδιοτήτων όπως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως:

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ/Η

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ /ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

 

Υπεύθυνος Προγραμματισμού, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες  και τα καθήκοντα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις για τον Προγραμματισμό των έργων.

 

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Σχεδιασμός και ωρίμανσης έργων , Διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων έργων, Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου των έργων (τεχνικών έργων και μελετών),Σχεδιασμός –προγραμματισμός των απαιτούμενων μελετών

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Σχεδιασμός και ωρίμανση προμηθειών και Υπηρεσιών.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Οικονομική Διαχείριση του Δήμου

Κοτσάκη Δώρα (ΤΕ17/Δ)

Ταμίας , Τήρηση λογιστικού συστήματος /σχεδίου, πληρωμές

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Κοκκώνη Μαρία (ΔΕ1/Α)

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας  Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και πιθανής αναθεώ­ρη­σής του.

Αναγνωστάρας Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Ζερβοπούλου Αναστασία (ΔΕ2)

Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας και­νή­των κ.ά.

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Αναγνωστάρας Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ)

Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού, Αξιολόγηση προσφορών/ ωφελουμένων, Χειρισμός ενστάσεων, Διαδικασία υπογραφής σύμβασης  /επιλογής ωφελουμένων και ολο­κλή­ρωσης διαγωνισμού , Σχέδιο υλοποίησης έργου, Έλεγχος προόδου του έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών (τροποποιήσεις συμ­βά­σεων, τεχνικών δελτίων κ.α.), Διαχείριση ποιότητας τε­χνικών έργων (μετρήσεις, έλεγχοι υλικών κ.α.), Διαχείριση εγγράφων, Διαδικασία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου, Διαδικασία ε­λέγχου τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου, Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών, Επικοινωνία και ενημέ­ρω­ση διαχειριστικής αρχής.

Κρικελίκος Ιωακείμ (ΔΕ1/Α)

Γκιζγκής Χρήστος (ΔΕ1/Α)

Αναγνωστάρας Ιωάννης (ΠΕ0405/Α)

Παπαζαχαρίας Αρίστος (ΠΕ3/Δ)

 

Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου (τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά συγχρηματοδοτούμενη πράξη, καθορισμός επιλέξιμων δαπανών κ.α.), Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

Η νομική κάλυψη του Δήμου, ειδικά για τα συγχρηματο­δο­τούμενα έργα, θα επιτευχθεί με την πρόσληψη δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις, συμβουλές, αντίκρουση προσφυγών κ.τ.λ., όπως προβλέπει ο Κ.Δ.Κ., ο οποίος οφείλει να γνωμοδοτεί για τα ανακύπτοντα ζητήματα στους χρόνους που θα ζητηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου ή να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες.

 

Παροχή νομικής υποστήριξης

Καραδήμου Δήμητρα (ΤΕ3/Β)

Παπαζαχαρίας Αριστός (ΠΕ3/Δ)

 

Υπεύθυνος για την καταγραφή της νομοθεσίας, νομολογίας, προτύπων τευχών, βάσεις δεδομένων κ.λπ και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων

 

Η τεχνική υποστήριξη ανατίθεται με σύμβαση σε εξωτερικό φορέα και συγκεκριμένα στον κ.Κατσώνη Γεώργιο

2.      Τη διαμόρφωση του λειτουργικού Οργανογράμματος του Δήμου όπως αναλυτικά αναφέρεται ακολούθως:

 

 

 

                                                                                   Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                               

                                                                              ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg