Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 2

Απόφαση 2 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 458/17.01.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Ο σύμβουλος Ζαφειρούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2011  

 

ΘΕΜΑ: Καθαριότητα Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην κακή κατάσταση που επικρατεί στη Νικήτη από πλευράς καθαριότητας, κυρίως με την ρίψη αδρανών υλικών, κλαδιών δένδρων, στερεών αντικειμένων.

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι επισημαίνοντας παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τον καθαρισμό της παραλίας, των δρόμων εντός οικισμού, των σοκακιών στη παλιά Νικήτη, των οικοπέδων χωρίς κτίσματα, των αύλειων χώρων των σχολείων, του καναλιού του δρόμου που οδηγεί στην Παλιά Βρύση, του κοιμητηρίου, του κόμβου κλπ.

Επίσης επισημάνθηκε η ορθότερη διασπορά των κάδων στις γειτονιές, η συνεργασία της υπηρεσίας καθαριότητας και των δημοτών.

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει άμεσα ο καθαρισμός των αδρανών υλικών, κλαδιών δένδρων, στερεών αντικειμένων, της παραλίας, των δρόμων εντός οικισμού, των σοκακιών στη παλιά Νικήτη, των οικοπέδων χωρίς κτίσματα, των αύλειων χώρων των σχολείων, του καναλιού του δρόμου που οδηγεί στην Παλιά Βρύση, του κοιμητηρίου, του κόμβου κλπ., καθώς και η ορθότερη διασπορά των κάδων στις γειτονιές.

Β. Να αποσταλεί στους δημότες ενημερωτικό σημείωμα σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και μέσα από τη συνεργασία το σύστημα καθαριότητας να λειτουργήσει προς όφελος όλων στο μέγιστο βαθμό.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg