Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Αποφαση 4

Αποφαση 4 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 458/17.01.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  4  (τέσσερις)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ζαφειρούδης Αθανάσιος, αν και κλήθηκε νόμιμα.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αναγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

Ο σύμβουλος Ζαφειρούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 3ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4/2011  

 

ΘΕΜΑ:  Συντήρηση δημοτικών οδών. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ήδη άρχισε η συντήρηση των οδών, όλοι οι δρόμοι εντός του ρυμοτομικού έχουν ξυθεί και χρειάζεται αδρανές υλικό για την επίστρωσή τους.

Οι σύμβουλοι παίρνοντας το λόγο αναφέρουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα συντήρησης στους δρόμους εντός οικισμού, η αποκατάσταση του δρόμου στο λιμάνι, να εντοπιστούν και να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται στους δρόμους μετά από έντονες βροχοπτώσεις (όπως γέφυρα έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μάντσιου). 

     Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Να προχωρήσει άμεσα

-          η συντήρηση και η επίστρωση με αδρανές υλικό των οδών εντός οικισμού

-          να μελετηθούν και γίνουν παρεμβάσεις για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δρόμους μετά από έντονες βροχοπτώσεις (όπως γέφυρα έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μάντσιου). 

-          αποκατάσταση του δρόμου στο λιμάνι

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg