Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Απόφαση 6

Απόφαση 6 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 1707/17.02.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σώνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 1ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2011  

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στην άμεση  ανάγκη να εκχωρηθούν αρμοδιότητες στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντα της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ακολούθως πήραν το λόγο οι σύμβουλοι δηλώνοντας ότι συμφωνούν απόλυτα με τον Πρόεδρο της Δημοτικής  Κοινότητας.

Ο κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος δήλωσε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τους αντιδημάρχους όσον αφόρα το θέμα της καθαριότητας κρίνεται απαραίτητη η καθαριότητα της Νικήτης επομένως είναι απαραίτητη η μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων  στο Συμβούλιο για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ο κ. Ζαφειρούδης Αθανάσιος δηλώνει ότι χρειάζεται να γίνει καταμερισμός αρμοδιοτήτων για μπορέσουν να ξεκινήσουν το έργο  τους.

Ο κ. Γεωργάκουδας Λάμπρος  πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι συμφωνεί με τους παραπάνω συμβούλους. 

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Να προχωρήσει άμεσα την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο γι α την μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2011.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)                                              (Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg