Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 62

Απόφαση Δημάρχου 62 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 14/04/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.:5208

630 88 ΝΙΚΗΤΗ                                                                           

 

 

 

Αριθμός Απόφασης.:62/2011

 

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» στον Ευστράτιο Σουβατζή του Ελευθερίου. (αντικατάσταση λόγω μεταβίβασης).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1)       Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2)       Τις διατάξεις του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)

«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

      3)  Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             

            Υγειονομικής Διάταξης.

      4)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων

            λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και

            κέντρων διασκέδασης ‘όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 

            457/90, 282/98, 257/01, 264/03.

      5)  Την αριθμ.: 3320/28-03-2011αίτηση του Ευστράτιο Σουβατζή του  

            Ελευθερίου.

      6)  Την αριθμ.: 7257/17-02-1992  άδεια ιδρύσεως και λετουργίας   

            Καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ στην Βρασταμινο Χαμαϊδης του Λεμονή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» στον Ευστράτιο Σουβατζή του Ελευθερίου, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας.

Το κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή.  Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση

1)     Δ/νση Υγείας

2)     Α.Τ. Αγίου Νικολάου

3)     Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου                                    ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg