Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 81

Απόφαση Δημάρχου 81 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                              Νικήτη, 23/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.:7068

630 88 ΝΙΚΗΤΗ                                                                           

 

 

 

Αριθμός Απόφασης.:81/2011

 

ΘΕΜΑ:  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ», στον ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.(αντικατάσταση λόγω μεταβίβασης)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1)       Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2)       Τις διατάξεις του άρθου 80 και 81 ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)

«Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

      3)  Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 και 8 παρ.της Α1β/8577/83             

            Υγειονομικής Διάταξης.

      4)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων

            λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και

            κέντρων διασκέδασης ‘όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.213/89, 

            457/90, 282/98, 257/01, 264/03.

      5)  Την αριθμ.: 6505/16-05-2011 αίτηση του ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του             

            ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

      6)  Την αριθμ.: 6075/15-07-1999 άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας

            Καταστήματος ΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ στο όνομα του

            Ψηλογιώργη Γεώργιο του Αστερίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ» στον ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Νικήτης, του Δήμου Σιθωνίας.

Το κατάστημα θα λειτουργήσει στους ίδιους ακριβώς χώρους που όριζε η προηγούμενη άδεια και για τα είδη που κάλυπτε αυτή.  Κάθε αλλαγή των χώρων, προσθήκη πωλουμένων ειδών κ.λ.π. απαγορεύεται.

 

                                                                                    Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση

1)     Δ/νση Υγείας

2)     Α.Τ. Αγίου Νικολάου

3)     Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου                                    ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg