Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου arrow Αποφαση 8

Αποφαση 8 Εκτύπωση
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 4/2011

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου

Αριθμ. Απόφ. 8/2011

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Κυπαρισσά Ιωάννας του Δημητρίου

 

     Στο Μεταγγίτσι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00  συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον κάθε Σύμβουλο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθότι σε σύνολο τριών μελών βρέθηκαν παρόντα τρία 

 

 

                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Παγώνης Τριαντάφυλλος Πρόεδρος

2.      Ζησόπουλος Γεώργιος

3.      Κατσαρός  Γραμμένος

 

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι ή Κυπαρισσά Ιωάννα κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει την οριοθέτηση του οικοπέδου της στην θέση Αγία Ειρήνη της Τ.Κ. Μεταγγιτσίου

 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Να γίνει επιτόπιος έλεγχος στο οικόπεδο της Κυπαρισσά Ιωάννας στη θέση Αγία Ειρήνη της Τοπικής  κοινότητας Μεταγγιτσίου.

    

      Η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω Θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

                 (Υπογραφή)                                  (Υπογραφές)

 

 

 

 

                                  Ακριβές Απόσπασμα

                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg