Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Αποφαση 25

Αποφαση 25 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 35/09-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                 1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 25/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Άνοιγμα δρόμου στη διασταύρωση προς Λιναράκι – Παραλίας Συκιάς (στο σημείο Παπαχρίστου) λόγω επικινδυνότητας

 

Θέμα: 2ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 πρέπει να ανοιχτεί ο δρόμος στη διασταύρωση προς Λιναράκι-παραλία Συκιάς (στο σημείο Παπαχρίστου) διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενηθούν τροχαία ατυχήματα λόγω στένωσης του δρόμου .Προτείνω να γίνει και σχετικό στην αρμόδια υπηρεσία για να κάνει αυτοψία για να λυθεί το πρόβλημα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί το πρόβλημα στη διασταύρωση Λιναράκι-παραλία Συκιάς για την αποφυγή των ατυχημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφές                                                                                Υπογραφή    

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg