Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow Αποφαση 26

Αποφαση 26 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 8/2011 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 15 Ιουνίου 2011 ημέρα τις εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 35/09-06-2011 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                 1. Πράτσα Άννα

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

4. Δραγάνης Αλέξανδρος

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 26/2011.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

«Σπάσιμο κρασπέδου στην Δημοτική Κοινότητας Συκιάς (στο σημείο Βογιατζής Ιωάννης) λόγω στένωσης του Κεντρικού δρόμου

 

Θέμα: 3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

 πρέπει να ανοιχτεί ο δρόμος στη διασταύρωση προς Λιναράκι-παραλία Συκιάς (στο σημείο Παπαχρίστου) διότι υπάρχει κίνδυνος να προξενηθούν τροχαία ατυχήματα λόγω στένωσης του δρόμου .Προτείνω να γίνει και σχετικό έγγραφο στην 3η ΔΕΚΕ  .

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία αρνητικά

Η Κοντού Ελένη ,ο Ανδριανούδης Γεώργιος και ο Δραγάνης Αλέξανδρος ψηφίζουν να παραμείνει όπως είναι .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                                              τα μέλη

Υπογραφες                                                                                Υπογραφή                

                                                Ακριβές απόσπασμα

                                                     Ο Πρόεδρος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg