Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης arrow Αποφαση 37β

Αποφαση 37β Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας

 

            Στη Νικήτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η Μαΐου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε το Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την 6482/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του  Ν.3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι δεν παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης και ότι σε σύνολο 5 (πέντε)  Συμβούλων ήταν παρόντες  5 (πέντε)   ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τσολίδης Αθανάσιος, Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Γεωργακούδας Λάμπρος, Μητσιάρα Σόνια, Ζαφειρούδης Αθανάσιος.   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κανείς.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραδήμου Δήμητρα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

 

 

AΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 2ο   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37 β/2011  

 

 

ΘΕΜΑ: Σκουπιδότοπος

                                               

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης.

.   Ο κ. Ζαφειρούδης  προτείνει να πιέσουνε για την μεταφορά των σκουπιδιών στον Πολύγυρο.

 

     Ο κ. Γιοβανέκος προτείνει αφού δεν υπάρχει χωρητικότητα  τα σκουπίδια του Μαρμαρά  να μοιράζονται σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο.

 

     Ο κ. Κανατάς Παναγιώτης προτείνει να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ του Αγίου Νικολάου.

     Ο κ. Γιοβανέκος συμφωνεί με τον κ.Κανατά.

 

     Ο κ. Αναγνωστάρας Μιχαήλ προτείνει να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στην Μαυροράχη.Επίσης προτείνει να γίνεται διαλογή των σκουπιδιών.

 

     Ο κ. Τσολίδης προτείνει να γίνει μια επιλογή για τοποθεσία για καινούριο ΧΥΤΑ. Επομένως να φροντίσουν και τα υπόλοιπα χωριά να βρεθεί λύση για να ανακουφιστεί ο ΧΥΤΑ της Νικήτης.

 

   Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

  Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη την εισήγηση   του Προέδρου και των Συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο κ. Ζαφειρούδης  προτείνει να πιέσουνε για την μεταφορά των σκουπιδιών στον Πολύγυρο.

 

     Ο κ. Γιοβανέκος προτείνει αφού δεν υπάρχει χωρητικότητα  τα σκουπίδια του Μαρμαρά  να μοιράζονται σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο.

 

     Ο κ. Κανατάς Παναγιώτης προτείνει να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ του Αγίου Νικολάου.

 

     Ο κ. Γιοβανέκος συμφωνεί με τον κ.Κανατά.

 

     Ο κ. Αναγνωστάρας Μιχαήλ προτείνει να μεταφέρουμε τα σκουπίδια στην Μαυροράχη.Επίσης προτείνει να γίνεται διαλογή των σκουπιδιών.

 

     Ο κ. Τσολίδης προτείνει να γίνει μια επιλογή για τοποθεσία για καινούριο ΧΥΤΑ. Επομένως να φροντίσουν και τα υπόλοιπα χωριά να βρεθεί λύση για να ανακουφιστεί ο ΧΥΤΑ της Νικήτης

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37β/2011.

 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ                 

(Υπογραφή)                                                             (Υπογραφές)                            

                                                                       

Ακριβές Απόσπασμα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

      ΤΣΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg